Церемония с рязане на лента на обект в Тутракан по проект на "В и К" ООД - Силистра

12/1/2023
На 12 януари 2023 г. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – град Силистра проведе в района на парк „Христо Ботев“ в град Тутракан на кръстовището между улиците „Силистра“ и „Александър Стамболийски“ официална церемония „Рязане на лента“. Церемонията бе организирана във връзка с успешното приключване на строителните дейности за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в град Тутракан“, които са в рамките на проект BG16M1OP002-1.016-0005 „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Силистра“.
 
Проектът е по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ Д-34-66/21.08.2019 година, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“. Неговото осъществяване става със средства, предоставени от Кохезионния фонд с национално съфинансиране и със собствен принос от страна на бенефициента. ДЗЗД „ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ2020“ е изпълнител на строителните дейности, съгласно сключен на 08.10.2020 г. „Договор за инженеринг“, в който са предвидени дейности по проектиране и упражняване на авторски надзор.
 
Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – град Силистра инж. Тошко Тодоров приветства присъстващите представители на държавната власт в лицето на областния управител инж. Николай Неделчев, който е и председател на Асоциация по „В и К“ – град Силистра, както и на г-жа Хана Ангелова – представител на Общинска администрация – Тутракан. На церемонията присъстваха още Младен Минчев – началник на „Район Тутракан“ към ВиК Силистра, и ръководителят на проекта Росица Бачева, както и представители на обществеността.
 
Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – град Силистра припомни основната цел на проекта: доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа, както и на довеждащи водопроводи в градовете Силистра и Тутракан, също в селата Айдемир и Калипетрово. В частност за град Тутракан това се отнася за 7- километрова вътрешна ВиК-мрежа, където довършителните работи ще продължат според разчетите до средата на м. февруари, а след това отново предстои официална церемония „Рязане на лента“. Очакваният ефект е подобряване на ефективността и намаляването на загубите на вода в четирите населени места, които са сред най-големите в областта.