Областна администрация Силистра бе удостоена с етикет „Ефективен CAF потребител“

17/10/2022
Силистренската Областна администрация, която обслужва работата в институцията „Областен управител на област Силистра“, бе удостоена с етикета „Ефективен CAF потребител“ в резултат на външна оценка в рамките на проект „Въвеждане на общата рамка на оценка“ на Институт за публична администрация. Тя е на основа на т.нар. Национални правила за външна обратна връзка. Връчването на удостоверението на етикета „модел CAF“ ще стане на специална тържествена конференция през м. ноември т.г. в София. Областна администрация Силистра прилага за пръв път инструмента за самооценка CAF, за което има утвърдени доклад и план за реализация на мерки за подобрение от доклада за самооценка, съответно от м. март и м. юли 2021 г.
 
По темата в Областна администрация Силистра е представен доклад, отнасящ се до въпросния модел, както и за нивото на организационна култура, базирана на принципите на цялостно управление на качеството на услугите. Оценката стъпва върху три „стълба“ за правилно и качествено: провеждане на процеса на самооценка на служителите; извършване на действия по приоритизация, планиране и изпълнение на мерки за подобрения в организацията на дейностите; степен на зрялост на организацията по отношение на принципите за цялостно управление на качеството.
 
В доклада е припомнено, че през 2020 г. в проучване на Програма „Достъп до информация“ – София, Областна администрация Силистра е посочена за един от добрите примери за успешно изпълнение на Закон за достъп до обществена информация, който е въведен през 2000 г. (в интернет страницата на администрацията има специална секция „Достъп до информация“). Наличен е „Регистър на жалбите“ по повод работата на създадената Комисия за работата с предложенията и жалбите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на държавната власт в област Силистра.
 
В Областна администрация Силистра действа Административно-информационна система, която е оценена и сертифицирана, съгласно изискванията на Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Всяка година се планират, изпълняват и отчитат постигнатите резултати, включително за удовлетвореността на потребителите на услуги, като на база на тях се предприемат действия за подобрение. Обърнато е внимание на успешното взаимодействие на ОблА Силистра с ключови партньори, като структурите на местното самоуправление, териториалните структури на изпълнителната власт и др.
 
От 2019 г. ОА Силистра участва в Проект на Института по публична администрация за внедряване на европейския модел за управление на качеството „Обща рамка за оценка (CAF)”. Целта на проекта е да се направи самооценка на администрацията от сформирана от служители в администрацията група за самооценка. Изготвен бе доклад, в който бяха очертани 107 силни страни и 46 области за подобрение. На тяхна база е създаден План за подобрение с 52 мерки, насочени към:  подобряване на административното обслужване, ефективно управление на хора и ресурси, повишаване на социалната отговорност на администрацията и подобряване на стратегическото планиране и развитие на партньорства. 
 
Голяма част от мерките вече са изпълнени (управление на човешките ресурси, подобряване на качеството на работа на служителите и на административното обслужване, повишаване на социалната отговорност), а останалите са в процес на изпълнение (примерно, стратегическо планиране и партньорства). Процесът приключи с доклад на външен сертифициран оценител въз основа на Национални правила за външна обратна връзка, на базата на който Националния CAF ресурсен център удостои ОА Силистра с етикета „Ефективен CAF потребител“.Етикетът се присъжда на администрации, които успешно са приложили всички стъпки по внедряване на модела CAF.