МС одобри предложения за финансиране на проекти за обекти в общини от област Силистра

7/10/2022
Министерски съвет на Република България публикува Списък на инвестиционни проекти на общините по проекти и направления/обекти за целево финансиране, в който са предложения от общини от област Силистра. На база на два критерия: наличие от страна на общината кандидат на съответен работен проект и на валидно разрешение за строеж за неговата реализация те получават финансиране по решение на съвместна група на Национално сдружение на общините в Република България и на Министерство ва регионалното развитие и благоустройството. Проектите се финансират, както следва: 50% при подписване на споразуменията, а останалите 50% – през м. декември 2022 г.
 
Област Силистра - общини и одобрени проекти:
  •  1 754 870 лева на община Алфатар за „Рехабилитация и реконструкция на общински път Алфатар/ –Васил Левски от км 0+000 до км 3+345“;
  • 1 370 293 лева на община Главиница – „Реконструкция на общински път Главиница – Зафирово (Сокол – Суходол – граница/Главиница – Ситово/ Босна);
  • 3 552 892 лева на община Дулово – „Рехабилитация и реконструкция на общински път Яребица – Главиница/Правда – Чернолик, участък от км 1+90 до км 7+416,00“ и „Рехабилитация и реконструкция на общински път Каблешково – Межден/ – Козяк, участък от км0+000 до км 0+650,00“;
  • 1 437 227 лева на община Тутракан – „Реконструкция на общински път от км 6+057 до км 9+280“;
  • 117 348 лева на община Ситово – „Реконструкции на улици в населените места в община Ситово: ул. „Нов живот“ от т. 50 до т. 53 – с. Ситово, ул. „Горна махала“ от т. 157 до т. 158 – с. Искра, ул. „Камчия“ от т. 182 до т. 189 – с. Попина“;
  • 428 632 лева на община Кайнарджа – „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в 8 населени места. Подобект: новопроектирана водопроводна мрежа в с. Добруджанка“.