Заповед на РЗИ Силистра във връзка с Ковид-19

21/7/2022
З А П О В Е Д
РЗИ Силистра
На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022г., съгласувано с главния държавен здравен инспектор,
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Силистра  за срок от  21.07.2022г. до 21.08.2022г., както следва:
1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на местата за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение № 1.
2. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.
3. Работодателите и органите по назначаване да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
в) провеждат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряват необходимите консумативи за хигиена и децинфекция на ръцете.
4. По преценка на работодателите да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който да осигурява:
а) спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
6. Провеждане на задължителен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в местата за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване. Да се организира контрол на свижданията със спазване на противоепидемични мерки (носене на защитна маска за лице, дезинфекция на ръце на входа, бърз антигенен тест за посетителите при лежащо болни).
8. Да се организира контрол на входа за външни посетители в болничните структури, със спазване на противоепидемични мерки (носене на защитна маска за лице и дезинфекция на ръце на входа).
II. Заповедта да се съобщи на областния управител на област Силистра и на кметовете на общини в област Силистра, за сведение и създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Силистра.
III. Кметовете на общини и ръководителите на териториални структури с контролни функции (ОДМВР-Силистра, ОДБХ-Силистра и ДИТ-Силистра) да създадат необходимата организация за контрол по изпълнение на противоепидемичните мерки на територията на област Силистра, в рамките на функционалната си компетентност и контролни правомощия.
IV.  Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Силистра. Чрез АИСEventis“ да се съобщи на главния секретар за контрол по изпълнението и на служителите от ДОЗ, ДНЗБ, ДМД в РЗИ-Силистра, за сведение и контрол на мерките.
V. Въведените противоепидемични мерки могат да бъдат променени в зависимост от динамиката на епидемичния процес на територията на област Силистра.
 
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ-Силистра  пред Административен съд – Силистра, по реда на АПК.
Заповедта подлежи на предварително изпълнение.
 
Приложение № 1 към т. 1
Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице
1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.
4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или
б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).
7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.
 
Приложение № 2 към т. 3, буква „б“
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19
1. Избор на дезинфектант
1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.
1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или
Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба,
свързана с храни и фуражи“.
1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.
1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).
2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.
Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).
2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.
2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.
3. Начини на приложение на дезинфектантите
Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.
3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)
3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.
3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.
3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.
3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):
3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.
3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.
3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.
3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.
3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.
4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)
Приложение № 3 към т. 2, буква „в“
Инструкции за правилна хигиена на ръцете
1. Ръцете се мият винаги:
а) когато са видимо замърсени;
б) след кихане или кашляне;
в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
г) преди хранене;
д) след ползване на тоалетна;
е) след досег с животни или техни изпражнения;
ж) при непосредствена грижа за болен.
2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.
 
Д-р Теодора Начева, директор на РЗИ Силистра