ОИЦ Силистра се представи пред екипа на областния управител на Силистра

15/2/2022
Екипът на Областен информационен център Силистра се представи пред областния управител Катя Кръстева и нейния заместник Минчо Йорданов, като пред партньор в лицето на Областна администрация Силистра, с който са осъществявани съвместни инициативи през предходния програмен период (2014-2020).
 
Желанието съвместната работа да продължи и в актуалния програмен период, вече в условията на „интегриран териториален подход“, каквото е изискването за 2021-2027 при подготовката и реализацията на проекти, бе декларирано от Ана Караджова – ръководител на ОИЦ. Идеята е осъществяване на широко партньорство между администрации, местни власти, неправителствен сектор, бизнес и културни институти.
 
Както стана ясно тези дни, Центърът започна поредния си пети период, този път за две години (2022-2023), навлизайки във второто си десетилетие от създаването на Мрежата от 27 центрове в страната със същото съдържание (миналата година бе чествана десетата година на ОИЦ Силистра - един от най-дейните в страната).
 
От името на ОИЦ Елена Стоянова представи актуалните цифри и факти за страната и конкретно за регион Силистра в рамките на Северен централен район, разкриващи проектната картина за 2014-2020 г. Към 14 февруари т.г. в област Силистра са сключени 669 договора за близо 328 млн. лева по 10-12 програми. В областта има създадени две МИГ („Главиница-Ситово“ и „Тутракан-Сливо поле“), действащи от 4 години, които имат договори за общо около 8 млн. лева. Отделно е мегапроектът на „В и К“ ООД, който е за 79 млн. лева и се реализира в момента.
 
Според статистиката, във връзка с мерките по коронавируса в област Силистра има 220 договора за 4,5 млн. лева. Информацията бе част от презентацията „Европейски инвестиции 2014-2020“, с която представителите на държавната власт бяха запознати, включително и като отговори на зададени от тях въпроси. Стана дума и за това, че предстои да станат факт Споразумението за партньорство и програмата за новия период.
 
Сред новите моменти е възможността областните администрации също да подготвят и представят проекти (за отбелязване е, че вече кандидатстването става чрез уеб-базирана електронна система в интернет). Ново е също участието на експертите от областните информационни центрове в няколко звена, включително за обществено одобрение, които са към регионалните съвети за развитие при МРРБ.
 
Областен информационен център Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закон за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.