ОИЦ Силистра отчете евроинвестициите в област Силистра за програмния период 2013-2021 г.

22/12/2021
В офиса на Областен информационен център Силистра с ръководител Ана Караджова бе проведена отчетна среща с медиите, на която бе представена информация за евроинвестициите в област Силистра за програмния период 2013-2021 г. в навечерието на неговия край и преди да бъде утвърден нов двугодишен проект за работата на ОИЦ в Силистра за 2022-2023 г., който е част от програмен период 2021-2027 г. В експозето на ръковосдтвото на ОИЦ стана ясно, че Областна администрация е сред неговите партньори при осъществяване на различните дейности.
 
Според публичния модул на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), на национално ниво към 21.12.2021 г. са договорени 90,18% от бюджета на Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони за изпълнение на 49 902 проекта. Реално изплатени са 54,76% от договорените средства. Най-добри показатели в привличането на средства по Оперативните програми показва Югозападният район с инвестиции за почти 7 млрд. лв.
 
В Северен централен район, където се намира област Силистра, общата договорена стойност на проектите е в размер на 1,4 млрд. лв. По размера на инвестираните средства (безвъзмездна финансова помощ плюс привлечено собствено финансиране) в Северен централен район, област Силистра (225 млн. лв.) се нарежда след Русе (546 млн. лв.), Велико Търново (286 млн. лв.), и Габрово (233 млн. лв.) и изпреварва само област Разград (129 млн. лв.). Според данните в ИСУН и допълнителни регистри, на ниво област Силистра най-много средства се инвестират във ВиК инфраструктура (112 млн. лв.) по ОП „Околна среда“ и в развитие на земеделието и преработвателната промишленост (78 млн. лв.) по Програмата за развитие на селските райони. По ОП „Региони в растеж“ двете допустими общини – Силистра и Тутракан са договорили проекти в размер на 41 млн. лв. за проекти за енергийна ефективност, благоустрояване, социална и образователна инфраструктура. По 220 договора бизнесът е получил подкрепа в размер на 4,517 млн. лв. по COVID-19 мерките.
 
В област Силистра най-голям е размерът на инвестициите в общините Силистра (66 млн. лв.), Тутракан (63 млн. лв.) и Дулово (32 млн. лв.). Голям е делът и на привлечените средства по трансграничната програма INTEREG V-A Румъния-България – 47 млн. лв. Много добри резултати показва работата на двете Местни инициативни групи, които функционират през програмния период 2014-2020 г. на територията на област Силистра. МИГ „Главиница-Ситово-Крайдунавска Добруджа“ е сключила 22 договора на обща стойност 2,274 млн. лв. за изпълнение на проекти на местната общност за: модернизиране и въвеждане на иновации в земеделски стопанства; развитие на неземеделски дейности; социални придобивки в предприятия; популяризиране на културното наследство; социално приобщаване; благоустрояване и изграждане на детски площадки. МИГ „Тутракан-Сливо поле“ е сключила 18 договора на обща стойност 2,693 млн. лв. за изпълнение на проекти за: повишаване на конкурентоспособността на местния бизнес и земеделските стопанства; възстановка на традиции и обичаи; реконструкция и рехабилитация на улична мрежа; обновяване на площи за широко обществено ползване; подобряване природозащитното състояние на видове; туристическа инфраструктура и храмове.
 
Тази информация бе представена от експертите в Центъра по време на Заключителната пресконференция по проект „Функциониране на Областен информационен център – Силистра“ 2019-2021 г. ОИЦ-Силистра работи от 2011 г. в рамките на три проекта, финансирани с европейски средства. През последните три години на територията на област Силистра са проведени 56 информационни събития с различен характер и с над 1 200 участници. Консултациите намясто в офиса са 1 080, публикациите в медиите – над 260, а фейсбук профилът на Центъра наброява 4 800 приятели, до които достига актуална информация относно европейското финансиране. Национални инициативи, изнесени приемни, партньорски събития – това са само част от организираните и проведени разнообразни дейности от ОИЦ-Силистра.
 
Освен срещи и консултации, експертите изготвят и печатни информационни материали, които допълват и разширяват обхвата на предоставяната информация. Последните издания са посветени на успешните проекти в област Силистра и на проекта на Споразумението за партньорство между България и ЕС за периода 2021-2027. През новия програмен период 2021-2027, Областните информационни центрове ще изпълняват нови функции във връзка с подхода за Интегрирано регионално развитие и с прилагането на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
 
Експертите от всички ОИЦ ще бъдат включени в новосъздадени експертни звена към Регионалните съвети за развитие: Звеното за медиации ще оказва подкрепа на потенциални бенефициенти и заинтересовани страни при сформиране на партньорства, идентифициране на идеи и подготовка на идейната концепция за ИТИ, както и ще консултира насочването на всяка идея към конкретна програма или други източници на финансиране.
 
Звеното за публични консултации ще има ангажимент да провежда информационни кампании, обсъждания и консултации за проучване на обществените нагласи и измерване на обществената подкрепа към всяка една подадена проектна идея. Екипът на Областен информационен център – Силистра изпраща динамична и предизвикателна 2021 година и отправя пожелания за здраве и благоденствие през идната 2022 година!
 
Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.