Областен кризисен щаб за борба с коронавируса предписа мерки за ускоряване на ваксинационния процес в област Силистра

3/6/2021
В заседателната зала на Областна администрация Силистра по покана на областния управител Ели Тодорова бе проведено заседание на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса, на който представителят на държавната власт е председател. Освен членовете на щаба в неговата работа участваха Минчо Йорданов – заместник-областен управител, и Мая Димитрова – директор на РДСП в Силистра.
 
Г-жа Тодорова откри заседанието, обявявайки пред членовете на щаба, че то е свикано във връзка с писма на директора на РЗИ Силистра и на заместник-министъра на здравеопазването по отношение на незадоволителния темп на изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19.     
       
Заседанието премина при дневен ред със следното съдържание: доклад на д-р Теодора Начева – директор на РЗИ Силистра, представящ актуалната епидемична обстановка в област Силистра; дискусия по доклада и на нейна база – предложения за съдействие за ускоряване на ваксинационния процес в област Силистра от страна на кметове на общини и на ръководители на териториални структури в сферата на социалните услуги, образованието и др.
 
Д-р Начева запозна присъстващите с актуалната обстановка по отношение на разпространението на COVID-19 и с напредъка на ваксинационните дейности на територията на областта, изнасяйки следните статистически данни: към 2.06.2021 г. на територията на областта заболелите лица са 5 943, от които на домашно лечение са 62 души и на болнично – 29. В активна карантина са 231 души, а общият брой на починалите от март м.г. насам е 384.
 
Изводът: в сравнение с пика на заболели от пролетта на тази година има нормализиране и успокояване на обстановката, заслуга за което има и започналият в края на 2020 г. ваксинационен процес. Още и по причина на вече преболедувалите вируса, което допринася за посочените резултати, с уговорката, че продължителността на имунитета след ваксиниране е по-дълга в сравнение с получения в резултат на заболяването.
 
В допълнение бе изразено безпокойство, че ваксинацията напредва твърде бавно. Напомнено бе, че този период със значително нисък брой заболели е изключително благоприятен за провеждане на активна ваксинационна дейност. По отношение на достигнатите нива на ваксинация в областта са представи следните данни: имунизации срещу коронавируса в област Силистра се извършват в 5 временни имунизационни пункта (ВИП), разкрити в РЗИ Силистра, ДКЦ Силистра, МБАЛ Силистра, МБАЛ Дулово и МБАЛ Тутракан, както и от общопрактикуващите лекари (на този етап от 50 регистрирани ОПЛ, участие в процеса различна степен имат 30 от тях).
 
 Към 31 май 2021 г. в област Силистра са поставени 14 215 дози ваксина, като са обхванати 8 141 лица с една доза ваксина (8 095 лица с ваксина на двудозов режим и 46 – с ваксина на еднодозов режим). При 6 074 лица ваксиналната схема е завършена. Към 31 май 2021 г. във ВИП и при ОПЛ са обхванати 7 844 лица, живеещи на територията на областта: общо за областта – 7,6% обхват спрямо населението.
 
Конкретно по общини картината е следната: Силистра – 10%; Алфатар – 6,3%, Дулово – 5,8%, Тутракан – 5,6%, Главиница – 4,9%, Ситово – 5,2%, Кайнарджа – 3,5%. Възрастовата структура на ваксинираните е разделена на две групи (до 60 г. и над 60 г. – съответно 42,5% и 57,5%). Най-голям брой ваксинирани има в групата „Възрастни лица и лица с хронични заболявания“ (4 931 души).            
 
В обобщението си д-р Начева заяви, че като цяло обхватът на ваксиниране в областта е нисък, а темпът – изключително бавен. След приключване на ваксинирането по фазите от Националния ваксинационен план беше даден свободен достъп до ваксиниране на населението, като започна активното участие на личните лекари. Обхватът на ваксиниране в социалната сфера е нисък – едва 13% от персонала в социалните услуги и 37% –  на потребителите. Нисък е и резултатът в образователната сфера, което е в несъответствие спрямо рисковата среда. 
 
От две седмици РЗИ Силистра е организирала два мобилни екипа, извършили ваксинация на 30 лица в община Дулово и на 74 лица в общините Тутракан и Главиница. Изпратено е писмо до кметовете на общини с молба за съдействие за информация за трудно подвижни лица, желаещи да се ваксинират, като до момента такава информация не е получена в РЗИ.
 
След направения обзор областният управител Ели Тодорова зададе няколко уточняващи въпроса, чиито отговори от страна на д-р Начева бяха полезни за последвалата дискусия, целта на която бе да бъдат формулирани мерки във връзка с ускоряване на ваксинационния процес в област Силистра. В резултат на нея става ясно, че това би било възможно при по-голяма активност от страна на кметовете на населени места и на личните лекари на база на изготвяне на списъци със желаещи за ваксиниране, които да пристигнат в РЗИ за разпределение до съответните екипи (примерно при група от минимум 10 желаещи да се ваксинират от съответно населено място).
 
Според д-р Начева пунктовете за ваксиниране в областта са напълно достатъчни към момента и няма нужда от разкриване на допълнителни. От началото на месец юли т.г. влиза в сила т. нар. зелен сертификат, който държавите ще изискват като гаранция за безопасно пребиваване на териториите им.
 
Сред направените предложения е и идеята в списъците за ваксиниране да се включват и желаещи членове на семействата на служителите. Обяснено бе също, че се разширява възрастовият диапазон за ваксиниране, като вече могат да се ваксинират и деца над 12-годишна възраст.        
 
В края на заседанието областният управител Ели Тодорова обобщи направените предложения, получени от членовете на щаба, подлагайки ги на гласуване, получило единодушна подкрепа: „За ускоряване на темповете за обхващане на населението с ваксини срещу COVID-19 на територията на област Силистра да се приложат следните мерки:
1. Кметовете и кметските наместници по населени места да организират разяснителни информационни срещи и разговори с населението, на които да се популяризират ползите от ваксиниране срещу COVID-19.
2. Ръководителите на институции и териториални структури да организират разяснителни срещи и разговори със служителите за ползите от ваксиниране срещу COVID-19.
3.Да се създаде възможност в списъците с желаещи да се ваксинират служители в съответните институции да бъдат включвани и членове на семействата им, които също имат желание да се ваксинират.
4. Регионално управление на образованието и кметовете на общини да организират разяснителни срещи и разговори с директори на учебни заведения и образователни институции, които от своя страна да проведат информационни срещи с педагогическия и непедагогическия персонал.“