ИНФОРМАЦИЯ КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА МАРТ 2021 Г.

7/5/2021
През м.март броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 695, което е с 312 повече спрямо февруари, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Други 9 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. Въпреки наложените ограничения и затваряне на дейности поради COVID-19 пандемията, търсенето на труд през месеца се увеличи.
 
В реалната икономика са устроени 77,1% от започналите работа през март, като от тях най-много са наети в сектор селско стопанство-49,4%, преработваща промишленост и търговия по 6,8% и др.
 
По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) са започнали работа 142 лица. Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 618 лица, в т.ч.  през март 2021г. са сключени трудови договори с нови 116 безработни.
 
Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица в област Силистра през март е 10,4% [1]. Спрямо предходния месец се наблюдава намаление с 0.7% в стойността на показателя. На годишна база се отчита също намаление с 2.3 пр. пункта. Равнището на регистрираната безработица в страната през февруари 2021г. е 6,9%. В края на март регистрираните безработни в бюрата по труда от област Силистра (Силистра, Дулово и Тутракан) са били 4738, което е с 334 лица по-малко от февруари. На годишна база се наблюдава намаление с 1057 лица.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,6% /539/, следвана от Ситово – 24,4% /313/, Главиница – 23,6% /787/, Алфатар – 22,7% /225/, Дулово – 12,1% /1171/, Тутракан – 9,4% /489/ и Силистра –5,2% /1214/.
 
 За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда от силистренска област през месеца са се регистрирали нови 504 безработни лица, като броят им  е с 62 лица по-малък от броя на новорегистрираните през февруари 2021 г. Освен тях, други 21 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения. Наблюдението на входящия поток на регистрираните безработни през изминалия месец, показва, че от общия брой новорегистрирани най-голям е делът на работилите в търговия - 16,5%, държавно управление – 14,9%, преработваща промишленост - 9,9%, хотелиерство – 5,2%, селско стопанство – 4,8%, транспорт-3,4%.
 
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20” (проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОПРЧР), продължават да работят за запазване на заетостта, като през месец март 779 заети лица са били компенсирани по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури към 31 март средства на 589 заети лица.
 
Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през март са 496. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в селско стопанство (55,7%), държавно управление (14,9%), търговия (7,1%), преработваща промишленост (6,5%) и др.
 
 Най-търсените професии през месецa са готвачи, бармани, сервитьори, продавазчи, лични асистенти, шофьори, водачи на селскостпанска техника, чистачи, полевъдни работници, общи работници.    
 
 
 
27.04.2021 г.