Областен кризисен щаб проведе консултативна среща с представители на образователни центрове и зали за фитнес

16/3/2021
В Областна администрация Силистра бе проведена консултативна среща с представители на образователни центрове, фитнес зали и групи за занимания с танцов характер с участие на част от членовете на Областен кризисен щаб – ръководители на Областна администрация, РЗИ, община и Общински съвет Силистра.
 
Тя бе във връзка с настояване на инициаторите за срещата за промяна в ограничителните мерки, отнасящи се до този вид средища на общуване, присъствено езиково и друго обучение в малки групи, спортни тренировки и репетиции. Представителите им заявиха, че имат възможност да осигурят необходимите противоепидемични условия, за да възстановят дейността си. Изразиха също желание да бъдат инспектирани, за да се запознаят проверяващите на място с ползваните зали и помещения, както и с провежданите мерки в името на сигурността на ползвателите им.
 
Пред участниците в срещата д-р Теодора Начева представи актуалната обстановка в страната и конкретно в областта, определяйки я като тревожна на база на събраните данни и направените изводи. Каква е картината в момента: по отношение на ковид-инфекцията – от 288 на 100 хил. души население за двуседмичен период (7 и 8 седмици) скокът е на 488 (9 и 10 седмици).
 
Нов е моментът с информацията относно респираторните заболявания изобщо, които се следят седмица за седмица – там развитието е до 265 на 10 000 души, което е наложило спешно да се търсят причините, тъй като по тази тема област Силистра е в най-лошо състояние в страната.
 
След проведената среща д-р Начева обобщи дискусията и участниците в нея се съгласиха на нейното предложение в петък да има нова среща, на която да бъдат представени новите данни, за да стане ясно дали е възможно Областният щаб да отслаби мерките специално за този вид дейности, от чието име бе предизвикана консултативната среща.
 
Междувременно излезе заповед РД-01-168/15.03.2021 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на няколко предишни заповеди: № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г. и Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г., както следва: 1. В т. 1б, буква „з“ думите „областни и общински“ се заличават. 2. Точка 1г се изменя така: „1г. От 18.03.2021 г. до 29.04.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график: а) от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас; б) от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас; в) на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас; г) от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7 и 12 клас.“. 3. Създава се т. 1и: „1и. Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е, от 18.03.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от пети до дванадесети клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.“. 4. Създава се т. 7в: „7в. От 1.04.2021 г. се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30 % от общия им капацитет (места) на закрито или 50% на открито, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице“. II. Заповедта влиза в сила от 18.03.2021 г. и се прилага за областите, в които не са преустановени със заповед по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето (Временни противоепидемични мерки по ал. 4 може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място), присъствените учебни занятия и провеждането на масови културни мероприятия. III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.