В Областна администрация Силистра - подаването на жалби, сигнали, искания и друг вид документи от страна на физически лица - по пощата и/или на електронен адрес ss@ss.government.bg

26/6/2020
Съгласно т. 13 от ЗАПОВЕД № РД-20-гр. Силистра, 26.06.2020 г. на Ивелин Статев - областен управител на област Силистра: "Ограничава се достъпът до служебните помещения включително и до Звеното за административно обслужване на Областна администрация Силистра. Попълването на заявления за административни услуги да се извършва във фоайето, като не се допуска струпването на граждани, а подаването на жалби, сигнали, искания и друг вид документи от страна на физически лица да се осъществява по пощата и/или на електронен адрес ss@ss.government.bg". Заповедта е на основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 24 юни 2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка до 15 юли 2020 г.