Преглед на справки за изпълнение на противоепидемичните мерки в област Силистра (общини и ОДМВР)

10/4/2020
Преглед на информациите в условия на извънредно положение, предоставени в Областен кризисен щаб, от страна на общини в област Силистра в условия на извънредно положение.
 
Справката за община Алфатар към 9.04.2020 г., свързана актуалната обстановка във връзка с обявеното извънредно положение, както и с противодействие на негативните последици от COVID-19 показва, че в режим на карантина са 2 души (по 1 в селата Чуковец и Алеково). В общината остават в сила въведените противоепидемични мерки. Продължава предоставянето на административни услуги на физически и юридически лица при спазване на въведените противоепидемични мерки: пропускателен режим, недопускане на граждани до работните помещения на I, II и III етажи; обслужване на едно гише; всекидневно измерване на температурата на служителите/работниците и на допуснатите до сградата на общината граждани (до двама, а за останалите е въведен ред за изчакване на разстояние 1,5-2 м един от друг).
 
Към настоящия момент от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на общината, не са съставени актове за установено нарушение на заповеди на министъра на здравеопазването, директора на РЗИ Силистра, респективно на кмета на общината, свързани с въведените мерки срещу разпространение на COVID-19. Няма струпване на хора и видими наблюдения на паника и безпокойство у хората от наложените противоепидемични мерки. Не е констатирано нарушение на обществения ред в резултат на въведените противоепидемични мерки.
 
До момента не са установени симптоми на заразно заболяване (повишена температура или други) при служителите/работниците и граждани, потребителите на услуги. Служителите на общината спазват разпоредените мерки за обслужване на гражданите с използване на лични предпазни средства: защитни маски и ръкавици. Извършва се многократно дезинфекциране на общи помещения и коридори в общината.
 
До 16,30 часа на 9.04.2020 г. в град Алфатар не е констатирано нарушение на забраната за посещение на паркове, градини, детски и спортни площадки, съоръжения на открити и закрити обществени места, както и подобни, но свързани конкретно със започналото изплащане на пенсии на възрастни хора и инвалиди. По данни от кметове на кметства и кметски наместници, събрани по телефона от оперативния дежурен на общината, няма нарушения на въведените ограничителни мерки в населените места на общината.
 
В работните дни в град Алфатар се осъществява контрол за спазване на забраната за посещение на хранителни магазини и аптеки на лица до 60-годишна възраст във времето от 8,30 до 10,30 часа. За съставните населени места на общината контролът се осъществява от кметовете и откметските наместници. До този момент не са установени нарушения. В хранителните магазини на територията на общината има наличност на хранителни стоки и др. стоки от първа необходимост, тъй като се извършва регулярно снабдяване. Спазва се редът за обслужване и изчакване между купувачите, на разстояние 2 м. Служителите на каса и зареждащите магазините работят със защитни маски и ръкавици. На табло за информация пред общината и пред хранителните магазини са поставени съобщения за въведените противоепидемични мерки, за размера на санкциите, които ще се налагат при установено нарушение и за лицата, които имат право да ги налагат.
 
Социални институции, като Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства /ЦНСТ-ПЛПР/, Дом за стари хора /ДСХ/, ЦНСТ (1 и 2), Кризисен център за деца /КЦД/, които са на 24-часов режим, работят при нормални условия. Общината е осигурила на всички средства за лична защита: маски r калцуни за многократна употреба, ръкавици и др. Във всички населени места на общината са раздадени маски за многократна употреба.
 
Община Алфатар продължава да предоставя социални услуги на 460 души потребители на услуги по проект „Топъл обяд” и Домашен социален патронаж . Служителите от общината и доброволци от доброволното формирование осигуряват закупуване на храни, стоки oт първа необходимост и лекарства по заявки от възрастни хора и инвалиди, които нямат близки на територията на общината. В единствената аптека в общината, която е в град Алфатар, регулярно се зареждат лекарства, включително и по заявка на гражданите за изпълнение на рецепти на общопрактикуващите лекари.
 
На 9.04.2020 г. чрез служители на общината и доброволци са разнесени 115 бр. хранителни пакети за хора в затруднено социално положение в селата Васил Левски, Цар Асен, Кутловица и Чуковец, получени чрез БЧК. Общината създава организация за предоставянето им и в останалите населени места.
 
В община Тутракан към 10.04.2020 г. няма регистриран случай на заболял от коронавирусна инфекция, под контрол и наблюдение от органите на РУП гр. Тутракан за домашна карантина са 61 човека на територията на общината. 
 
Община Кайнарджа: към 10.04.2020 год. няма докладвани проблеми за територията на общината. Стана ясно обаче, че освен 2 500 лева, които бяха дарени на МБАЛ Силистра АД по волята на общинските съветници от ОбС Кайнарджа, други 1 300 лева те дариха на общината, за да бъдат закупени лични предпазни средства за хора от общината, които са родени преди 31.12.1959 г.
 
В община Ситово: кметовете по населени места съдействат на граждани при затруднение и уведомяват Временния общински щаб за съдействие, прави се проверка на лица, поставени под карантина; извършва се дезинфекция на административни сгради.
 

През периода от 9 до 10.04.при извършване на проверки и контрол на поставените под карантина лица от страна на ОДМВР Силистра няма установени случаи на неспазване на наложена карантина. Издадени са множество заповеди на основание постъпили заповеди на M3 и указания на ГДНП, във връзка с изпълнение на мерки за ограничаване разпространението на заболяване причинено от коронавирус. Провеждат се работни срещи с РЗИ Силистра и ГПУ Силистра, на които се изяснява механизмът за максимален обхват на завърналите се граждани в България, съгласно предприетите мерки. 

Всеки ден РЗИ Силистра подава списъци на лицата с предписания за поставяне под карантина. Списъците се разпределят на териториален принцип и полицейски служители контролират спазването на карантината. Действат денонощни контролно-пропускателни пунктове, обхващащи основните пътни артерии: Силистра-Варна, Силистра-Русе и Силистра-Шумен в изпълнение на заповед РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването. Престъпленията по чл. 355, чл. 326 от НК и мерките касаещи противодействието на COVID-19 са взети на специален отчет и се ръководят от Окръжна прокуратура Силистра.

Единен информационен портал (coronavirus.bg) бе създаден в интернет месец след обявяване на извънредното положение в България. Той дава на едно място информация по всички въпроси, свързани с инфекцията.