Агенция за безопасност на храните проверява работещи обекти за производство и търговия с храни, за една седмица (23-29 март) – в област Силистра – 25 проверени, 2 предписания

1/4/2020
От обявяването на извънредно положение в България и към настоящия момент инспекторите от отдел „Контрол на храни” при ОДБХ в отделните области извършват официален контрол във всички работещи обекти за производство и търговия с храни, съобразявайки се с наложените мерки от Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.  За резултатите е уведомена Върховна административна прокуратура.
 
В страната за периода 16-27.03.2020 г., включително, инспекторите на агенцията извършиха общо 3 208 проверки. Издадени са 35 акта за установяване на административно нарушение и 326 предписания. На един обект е наложено преустановяване на дейността поради незадоволителна хигиена. Насочени са за унищожаване общо 366 кг храни поради изтекъл срок на годност, неправилно съхранение или без документи за произход. Още от актуалните национални констатации: нарушения по отношение на предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение, както и предлагане на храни с несъответствие в етикетирането.
 
Конкретно за област Силистра: екипи на ОДБХ са проверили 25 търговски обекта в цялата област, като на два от тях са направени предписания, отнасящи се по принцип като изисквания за цялата мрежа, а именно: предлаганите „на открито” храни – само в пакетиран вид, и всеки ден – здравен и санитарен контрол – на служителите/работниците и на помещенията за работа.
 
Върховната административна прокуратура на Р България се обърна към Българската агенция по безопасност на храните с писмо, в което предлага контролният орган да прецени предвид мерките за борба с COVID-19 дали са налице основания за промяна на Единния многогодишен национален контролен план (ЕМНКП), който определя официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните.
 
Европейският орган по безопасност на храните (EFSA), както и водещи научини институти в Европа излязоха със свои становища, че храната не пренася коронавирусната инфекция. На основание всички научни становища до момента БАБХ смята, че епидемията от COVID-19 не е основана на хранителни инфекции и причинена от храни, затова не е обоснована промяна на ЕМНКП.
 
Социалната изолация и ограничаването на контактите между хората са основен фактор за прекъсване възможността от разпространение на вируса сред населението. В тази връзка министърът на здравеопазването, съвместно с експерти от БАБХ, изготви препоръки към всички бизнесоператори в сферата на хранителната индустрия с указания как здравните правила следва да се прилагат в различните обекти на производство, съхранение и търговия с храни. Подробно са разписани мерки за предотвратяване на възможността за пренасяне на вируса, като основен акцент са спазване на личната хигиена на персонала и потребителите, използването на предпазни средства за защита и дезинфектанти и необходимата дистанция между хората. Инспекторите, които извършват официален контрол в обектите в страната строго следят за спазването на мерките.
 
Съблюдава се също изпълнението на препоръките - храните, които се предлагат неопаковани или в насипно състояние да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера – стъклена, плексигласова) или да са предварително индивидуално пакетирани. Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства, съгласно добритие хигиенни практики.