Областна администрация Силистра: заявления за заверка с апотил - до 11 ч. в работните дни

27/3/2020
В своя заповед от 27 март 2020 г. областният управител на област Силистра Ивелин Статев разпореди приемането на заявления за извършване на административна услуга „Заверка с Апостил“ в Звеното за административно обслужване да става до 11:00 часа всеки работен ден, като същата ще бъде предоставена в рамките до 2 астрономически часа. Работното време на Звеното за административно обслужване е от 9:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 17:30 часа; с почивка от 15:00 часа до 15:20 часа.
 
Със същата заповед е въведено ограничение на достъпа до служебните помещения, включително и до Звеното за административно обслужване на Областна администрация Силистра. Попълването на заявления за административни услуги да се извършва във фоайето, като не се допуска струпване на граждани, а подаването на жалби, сигнали, искания и друг вид документи от страна на физически лица да се осъществява по пощата и/или на електронен адрес ss@ss.government.bg.