ПРЕСИНФОРМАЦИЯ КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ФЕВРУАРИ 2020 Г.

24/3/2020
Близо 400 души от областта са постъпили на работа през февруари
 
През ФЕВРУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 387.  Започналите работа безработни без квалификация са 170, с работническа професия - 140, а специалистите със средно специално и висше образование – 77. Устроените на работа младежи до 29 години са 103, а жените - 186. Заетост е осигурена на 47 продължително безработни, както и на 20 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 254 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 77 безработни от областта са наети по мерки и програми по ЗНЗ  и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».
 
Общо обявените през месеца свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 506. През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 457 места в бюрата по труда, с 219 повече от януари. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (112); преработващата индустрия (110); хуманното здравеопазване и социалната работа  (49); държавното управление (37); търговията (22); образованието (11); строителството (10) и др.
 
По схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през февруари са заявени 49 работни места. Към края на февруари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5622, като спрямо предходния месец са с 43 по-малко.  Като търсещи работа лица са регистрирани и 212 заети, 35 учащи и 95 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 12,4%, като се запазва същото спрямо м. януари. /В сравнение с февруари 2019 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,2 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за февруари 2020 г. е 6,2%, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 39,4% /614/ безработни лица/, следват общините Главиница – 27,2% /907/, Ситово – 29,0% /437/, Алфатар – 24,6% /244/, Дулово – 14,9% /1438/, Тутракан – 9,7% /506/, и най-ниско в община Силистра – 6,4% /1 476/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на февруари са 1 814 (32%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73%. По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%. Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 51%, хората със средно образование са 42%, а висшистите – 7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 11%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 416.
 
 
24 март 2020 г.