Относно декларацията, необходима за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове

23/3/2020
От Областна администрация Силистра съобщават във връзка със ЗАПОВЕД №РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването (mротивоепидемични мерки на територията на Република България), че по повод изпълнение на т. 3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес.
 
Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност. Изготвена бе бланка за декларация, който служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, изградени във връзка с изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването, въвеждаща нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
 

Секция "Силистра" на сайта на МВР (www.mvr.bg/silistra): в ОДМВР Силистра е създадена необходимата организация с оглед изпълнение на заповед РД-01-143 от 21.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. На входно-изходните пътища на областния център полицейски служители осъществяват строг контрол относно целта на пътуване на гражданите. Изградени са следните контролно-пропускателни пунктове: 

  1. КПП РПС – на пътя Силистра – Добрич
  2. КПП с. Айдемир, Стопански двор – на пътя Силистра – Русе
  3. КПП на път III-213 на кръстовището с път II-21 и I-7 – на пътя Силистра – Шумен
 

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, МВР в спешен порядък изготви бланка за декларация, необходима за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове. На този адрес във формати PDF и doc. са налични за изтегляне файловете с декларацията, чийто вид и съдържание е публикуван тук по-долу.

Припомняме, че от 00:00 часа на 21 март през контролно-пропускателни пунктове се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Аз, долуподписаният/та ……………………………………………………………………………………………………,
                                                                                                             (собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН………………………………, л.к. № ……………………………………………, издадена от ……………………..., на ..…………….…..год., с постоянен адрес гр./с.……………………………….....област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл…...., вх….., ет…..,ап. …… и настоящ адрес гр./с.………………………………………………………………, област ………………………………………..,  бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……
ДЕКЛАРИРАМ:
 
  1. Живея на следния адрес гр./с.………………………………..................област ………………………………..……,
 
бул./ул. ……………………………..………………..№……, ж.к. …………………………………, бл..….., вх….., ет…..,ап. …… 
(Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или
настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)
  1. Местоработата ми  се намира на адрес гр./с.…………………………..…… област……………………..……………………….…., бул./ул. ………………………………………….……….…..….№………
  2. Работя в/за ………………………..……………………….…………………………………………………………………….,
                                                    (наименование на юридическото или физическото лице, за което деклараторът работи) 
 
ЗАВЕРКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ по т. 3 и т. 4: ……………………………………………………………………………………..
(подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име  печат на юридическото лице,
ако работодателят не е физическо лице)
ДАТА НА ЗАВЕРКАТА:………………………………………….
 
  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
                              (тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай, че не упражнява трудова дейност)
  1. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването - здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на  настоящия или постоянен адрес или други причини)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
  1. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.
  Дата на деклариране:…………………………….          ДЕКЛАРАТОР:
(……………………………………………………………………….)
                           подпис на декларатора
               собствено, бащино и фамилно име