Допълнителни препоръки, свързани с работата на администрацията при работа в условията на коронавирус COV1D-19

17/3/2020
За потребителите на административни услуги - граждани и бизнес, има възможности за заявяване и получаване по електронен път, включително и централизирано чрез портала www.egov.bg. Администрациите осигурят устойчива и непрекъсната работа на системите, предоставящи е-услуги; където е възможно се разширява техният обхват. Водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси.
 
Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата - комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014, чл.44, чл. 43, чл. 26, ал.2 и ал.4 от ЗЕУ. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
 
Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации (в т.ч. общини), за лица, осъществяващи публични функции, и за организации, предоставящи обществени услуги. Всички администрации могат да интегрират модула за е-връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (към настоящия момент с квалифициран електронен подпис и ПИК на НОИ).