Мерки на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ във връзка с епидемиологичната обстановка

17/3/2020
Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), като най-голямото държавно предприятие с над 10 000 служители, стопанисващо над 450 жп гари и спирки, следи внимателно развитието на епидемиологичната обстановка в страната и опасността от разпространение на COVID-19 в България.
 
Още на 29 февруари беше изпратена телеграма инструкция до целия персонал за стриктно спазване на правилата за лична хигиена, публикувани на страницата на Министерство на здравеопазването. От 2 март е създадена организация за извършване на профилактична дезинфекция по три пъти на ден на граничните и на крайните гари, както и на гари с по-голям пътникопоток. Останалите гарови помещения се дезинфекцират по два пъти на денонощие. Процесът е в изпълнение на насоките за почистване на обекти, различни от лечебни заведения, също публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването. Извършваната от нас профилактична дезинфекция на този етап е с препарат с вирусоциден спектър на действие. На поделенията, извършващи дезинфекцията са раздадени средства за лична защита. Извършва се и профилактична дезинфекция на контактните повърхности на общите помещения на административни сгради. На места, където е необходимо са осигурени диспенсери с дезинфекциращи препарати за ръце.
 
Със заповед на генералния директор е създадена Централна работна група в състав: главен ревизор по безопасността;  ръководител на отдел „Управление на човешките ресурси“; ръководител на отдел „Здраве и безопасност при работа“; ръководител на отдел „Връзки с обществеността и протокол“. Целта на групата е да координира предприетите мерки и дейности за защита и превенция. Подобни работни звена са създадени по регионалните поделения на компанията, за да се подпомогне организацията и информираността по цялостната състояние на стопанисваните обекти и персонала. Вече са осигурени дезинфектанти за ползване от персонала и за почистване на работните помещения. Организирано е отпечатването и разпространението на информационните брошури, изготвени от Министерство на здравеопазването, които са предназначени както за служителите на компанията, така и за преминаващите пътници през  по-големите жп гари. В момента се правят постъпки за осигуряване на лични защитни средства на персонала от т.нар. първа линия (служители, които контактуват пряко с граждани).
 
 На Централната работна група е възложено и обезпечаване на  необходимите количества от лични предпазни средства за по-голям период от време, включително и дезинфекционни препарати, както и тяхното разпределение.  Отдел „Връзки с обществеността и протокол“ постоянно следи информационния поток по темата и своевременно разпространява решенията и препоръките от  Националния оперативен щаб, както и всички държавни институции. Изпълнени са препоръките за ограничаване на  пътуванията и отлагането на масовите мероприятия.
 
Допълнителни мерки: изпълнение и засилен контрол на вече взетите мерки, които се прилагат от 2.03.2020 г.; на всички работници и служители се измерва температурата преди постъпване на работа; измерва се и температурата на всички външни лица, влизащи в административните сгради на ДП НКЖИ в София, Пловдив и Горна Оряховица; организирана е доставката на термометри за измерване на телесната температура в цялата страна. 
 
Работници и служители, явили се на работа и проявяващи симптоми като висока температура и кашлица, не се допускат на работа и същите  се насочват за връзка с личния лекар. При проява на признаци на заболяване по време на работа служителят веднага да сложи маска на лицето и да се отстранява от работа.
 
Директорите на поделения/дирекции/отдели и служба „Здраве и безопасност при работа“ организират набирането на информация за отсъствие от работа на работници и служители поради заболяване. Сутрешна проверка на целия личен състав за явяванията на работа и при неявяване свързване със служителя за изясняване на причините. При установяване на служител с признаци на остро вирусно заболяване се извършва извънредна дезинфекция на всички контактни повърхности, до които служителят е имал достъп. Болничен лист да НЕ се носи преди изтичане на болничния отпуск или карантината.
 
Отдел „Управление на човешките ресурси“ събира и докладва информация за издадени болнични листове поради карантина на контактни лица. Всички служители са запознати с препоръките на Централния оперативен щаб за ограничаване на социалните контакти и отговорно поведение, особено спрямо по-възрастните членове на семейството. Информацията  се обобщава и предава на Централната работна група  до 16.00 ч. на съответния ден.
 
Всички служители се инструктират всеки ден за строго спазване на правилата за лична хигиена и редовно проветряване на работните помещения.
 
Директорите на поделения контролират изпълнението на разпоредените мерки за дезинфекция на гаровите площи и работни места, като от 13.03.2020г. дезинфекцията се извършва по 4 (четири) пъти на ден и при нарушения докладват на Централната работна група.
 
За недопускане прекъсване движението на влаковете и маневрената дейност в гарите е ограничен достъпът до всички работни помещения на дежурен ръководител и влаковите диспечери в цялата страна, както и на централно диспечерско ръководство за всички външни лица. За вътрешни лица – да се спазва не по-малко от 1,5 м разстояние между служителите и да се спазват препоръките от телеграма №1 от 29.02.2020 г. на Генералния директор.
 
Забранени са всички планови командировки и пътувания в страната и чужбина.
           
С уважение, инж. Пенчо Събев, директор на УДВГД – Горна Оряховица, тел. 0888 200 363.