Съобщения от НАП и Окпръжен съд в Силистра, както и от община Силистра

16/3/2020
Във връзка с обявеното извънредно положение, със Заповед на Председателя на Окръжен съд Силистра  Людмил Хърватев са разпоредени нови мерки за работата на съда и режима на влизане в сградата на Съдебната палата в  град Силистра, а именно:
1.Считано от 16. 03. 2020 год. да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение, считано до 13 април 2020 год. включително, с изключение на:
- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;
- Делата по чл.66 от НПК;
- Делата по чл.67 от НПК
          - Делата по чл.69 от НПК;
- Делата по чл.70 от НПК;
- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;
- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;
- Делата по чл.427 от НПК;
- Делата по Раздел II от Закона за здравето;
- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
- Дела по чл.355 от НК;
- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;
- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства;
2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
- Разрешения за теглене на суми от детски влогове; - Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
- Делата за обезпечаване на доказателства;
3. Да се отрази в деловодната система „САС“, по всяко едно от отложените по точки 1 и 2 от настоящата заповед дела, че същото е отсрочено с ново призоваване на основание настоящата Заповед на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Силистра, с посочване на нейния номер и дата.
4. Съдебната администрация да уведоми страните за отлагане на делата при наличие на телефон, имейл и факс по делото.
5. По всички отложени дела да се приложи копие от настоящата заповед.
6. Всички останали дела, извън посочените по точки 1 и 2 от настоящата заповед да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година.
7. Да не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по точки 1 и 2 от настоящата заповед.
8. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва по пощата или по електронен път.
9. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът в съдебната палата на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по точки 1 и 2 от настоящата заповед.
10. Да бъдат изготвени графици за дежурствата на съдиите и съдебните служители за посочения в заповедта период.
11. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебната палата, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административния ръководител на съответния съд.
12. Съдиите следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като за целта ще им бъде предоставен дистанционен достъп. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение.
13. Приоритетно да се използва съдебна зала №2, намираща се се на ет.2 в сградата на Съдебната палата.
14. Да бъде преустановено връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по точки 1 и 2 от настоящата заповед за периода на обявеното извънредно положение  от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г.включително.
15. Призовките и съобщенията за делата по точки 1 и 2 от настоящата заповед от настоящата заповед да се извършват по телефон или електронен път.
16. Запазват се допълнителни мерки по хигиенизиране на помещенията и общите части в сградата на Съдебна палата, посочени в Заповед №151/ 11.03.2020 год.
        
Заповедта може да видите тук: https://silistra-os.justice.bg/bg/news1/9933
-------------------------------------
В условията на извънредно положение и при спазване на предписанията на здравните органи, Община Силистра разширява обхвата на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж и от Патронажна грижа за спешно нуждаещи се лица, а именно:
самотно живеещи възрастни хор без близки и роднини в населеното място; хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ; възрастни хора, живеещи в населени места без търговски обекти и редовен обществен транспорт; лица, които са в карантина.
 
Ще им бъдат предоставени следните услуги: закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите; заплащане на месечни сметки на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи; съдействие за снабдяване с предписани лекарства; дезинфекция от фирма на жилищното помещение, обитавано от ползвателя на социални услуги /по заявка и със средства на потребителите/.
 
Всички спешно нуждаещи се лица на територията на община Силистра могат да получат необходимата помощ като се свържат с екипите на Домашен социален патронаж и Патронажна грижа на посочените по-долу телефони за връзка.
Телефони за връзка: 086/823 164 – Домашен социален патронаж; 0886 206 973 – Патронажна грижа
-------------------------------------------
Обслужването на клиенти в офиса на Националната агенция за приходите в гр. Силистра продължава, като служителите ще извършват ежедневните си дейности при спазване на указанията на Националния оперативен щаб за дезинфекция и повишена хигиена. С оглед динамичната обстановка в страната, свързана с корона вируса, съветът към  клиентите е,  да се въздържат от лично посещение на място в офиса,  освен в краен случай. Клиентите,  които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да подават  данъчни и осигурителни декларации и справки чрез лицензиран пощенски оператор или онлайн на адрес: https://inetdec.nra.bg/  , без необходимост от посещение в офиса на НАП.
 
Плащания  към бюджета могат да се извършват онлайн без необходимост от посещение в офиса на НАП,  чрез виртуален ПОС терминал напълно безплатно, с цел редуциране на събиране на голям брой хора в обслужващата НАП банка на място в офиса. 
 
Допълнителна информация за данъчно-осигурителните изисквания може да се получи на информационния телефон на агенцията - 0700 18 700,  по имейл на електронните адреси за контакт в сайта на институцията - https://nap.bg/page?id=24.