Мерки на образователната и транспортната системи в област Силистра във връзка с извънредното положение в страната

16/3/2020
В област Силистра от 44 училища 26 са заявили готовност да предоставят различен вид дистанционна връзка и работа с всички ученици - поставяне на задачи, консултиране и дейности. В тях се обучават 6 568 ученици. От 16 училища са заявили възможност за частичен обхват на учениците – 555 деца в начален етап и 1 333 ученици в прогимназиален и гимназиален етап. В тези училища общо 28 % от учениците не могат да бъдат включени.
 
Общо учениците, за които може да бъде предложена дистанционна подкрепа и дейности в дните на прекъснати учебни занятия са  88, 77 % от общия брой ученици в областта. Първоначалната готовност беше за 80, 5 % от учениците. Има потенциал малко да нарасне обхватът чрез намиране на начини за включване на още ученици в следващите дни.
 
Само 2 училища (в община Силистра и Дулово) не могат да осигурят дистанционно обучение в електронна среда. В тях се обучават 155 ученици.
 
Организацията се създава децентрализирано по училища. Не се налагат общи модели и подходи, за да може всяко училище да отчете спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от училищата за избрания подход и организация. На места се избира и начинът с разпространение на хартиени материали.
 
Община Силистра призовава всички превозвачи, обслужващи граждани с обществен транспорт, да извършват периодична дезинфекция. Придвижването да е по установения ред, без струпване на хора и по възможност да е през седалка, с всички предпазни мерки от страна на водача на пътното превозно средство, както и на пътниците - с ръкавици и маски.
 
В писмен вид са постъпили предложения от страна на транспортните фирми за оптимизиране на броя на курсовете по маршрутните разписания във всички направления от републиканската, областната и общинската транспортни  схеми. Предложенията  и действията са продиктувани от извънредното положение в страната. За настъпилите промени гражданите ще бъдат уведомени своевременно.