Заседание на Областен кризисен щаб Силистра във връзка със заповедта на МЗ по повод мерките по време на извънредното положение

13/3/2020
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областен кризисен щаб по проблема с коронаровируса, което бе водено от областния управител Ивелин Статев. Разгледа бе заповедна на министър Кирил Ананиев, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и по повод препоръките на Националния оперативен щаб. Присъстващите представители на институции изразиха категорично мнение за необходимостта от единно прилагане на заповедта от МЗ.
 
Контролът по изпълнение на заповедта ще бъде осъществяван от кметовете като органи на изпълнителна власт в съответните общини от област Силистра, както още от регионални звена като ОБДХ, РЗИ, РУО на МОН, Инспекция по труда (при необходимост от консултации за работодатели и институции) и др.
 
В началото на следващата седмица РЗИ ще разпространи инструкция  за извършване на дезинфекции, които ще бъдат предоставени по общини за разпространение, както и за популяризиране до заинтересованите страни.
 
Сред допълнителните препоръки за работата на администрациите във връзка с предоставяните от тях услуги според писмо на заместника на министър-председателя Марияна Николова, потребителите на административни услуги трябва да знаят за възможностите за заявяване и получаване по електронен път, вкл. централизирано чрез портала www.egov.bg. По места е препоръчано да бъде осигурена устойчива и непрекъсната работа на системите за е-услуги, а където е възможно – да бъде разширен техният обхват.
 
Гражданите и бизнесът трябва да знаят за системата за електронно връчване, поддържана от ДА „Електронно управление“ за водене на кореспонденция по електронен път към администрациите без необходимост от физическо присъствие в офисите на институциите.
 
Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и за юридически лица, за администрации – сред тях и общини, както и за организации за обществени услуги.
 
От деня на обявяване на извънредно положение в страната информацията за състоянието на картината на заболяванията по места ще се осъществява чрез Националния щаб.
 

Заповед на МЗ за извънредното положение в Република България

13/3/2020
На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-З7/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България
 
I.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:
1.   Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
2.   Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3.   Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
4.   Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно- организационната им форма.
5.   Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
 
НАРЕЖДАМ:
 
6.   Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявалия.
7.   Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
8.   Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.
II.  Заповедта да се съобщи на всички регионални здравни инспекции и на всички министри, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.
III.    Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.
IV.    Областните управители, кметовете и органите на Министерство на вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
V.     Срокът и обхватът на мерките на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, и на Жени Начева - заместник министър на здравеопазването.