КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

29/1/2020
Над 3 600 души от областта са намерили трудова реализация чрез бюрата по труда през 2019 година
 
3 625 са безработните, които през 2019 г. са постъпили на работа със съдействието на бюрата по труда в областта. На първичния несубсидиран трудов пазар са се реализирали 73,7% от тях. От началото на годината започналите работа младежи до 29 г. са 1012, а продължително безработните - 977. Трудова реализация са намерили 551 лица с намалена работоспособност и  1202 безработни над 55 години.
 
През 2019 г. 286 безработни лица от областта са завършили обучения за професионална квалификация или ключови компетентности. Активирането на неактивни лица остава приоритетна дейност на бюрата по труда през цялата година. През 2019 г. са регистрирани 1055 неактивни лица, т.е не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. Със съдействието на бюрата по труда  118 представители на другите групи търсещи работа лица: заети, учащи и пенсионери са намерили своето ново работно място.
 
Само през ДЕКЕМВРИ, когато икономическата активност е най-слаба, постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 236.  Започналите работа безработни без квалификация са 82, с работническа професия - 80, а специалистите със средно специално и висше образование – 74. Устроените на работа младежи до 29 години са 73, а жените - 134. Заетост е осигурена на 45 продължително безработни, както и на 20 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 114 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 46 безработни от областта са наети по схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси». Общо обявените през месеца свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 210.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 147 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата индустрия (68); строителството (22); държавното управление (18); търговията (13) и др.
 
Най-търсените професии през този месец са: оператори на стационарни машини и съоръжения; строителни работници; полагащите грижи за хора и др. По програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през декември са заявени 63 работни места. 
 
Към края на декември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5283, като спрямо същия период през 2018 г. са с 269  по-малко.  Като търсещи работа лица са регистрирани и 216 заети, 32 учащи и 89 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,6%, като нараства с 0,7 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение с декември 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за декември 2019 г. е 5,9 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 36,0% /562/ безработни лица/, следват общините Главиница – 27,5% /918/, Ситово – 24,9% /375/, Алфатар – 22,5% /223/, Дулово – 14,6% /1415/, Тутракан – 8,8% /459/, и най-ниско в община Силистра – 5,7% /1 331/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 1783 (34%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 29%, специалисти – 12%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 41%, а висшистите – 7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 11%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 365.
 
 
28 януари 2020 г.