МТСП набира номинации за връчване на Отличителен знак за постижения в политиката по равнопоставеност между жените и мъжете

14/1/2020
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) създава отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете, съгласно чл. 16 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Отличителният знак ще бъде връчен на/около 26 април 2020 г. във връзка с годишнината от неговото обнародване в бр. 33 на Държавен вестник от 26.04.2016 г. По този повод е обявен старт на процедура по набиране на кандидатури за връчване на този нов отличителен знак – морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление, в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички.
 
Знакът представлява плакет и лого с изписана годината на получаване, които отличените институции/организации ще могат да използват при популяризирането на своята дейност. Основната цел на присъждането на знака е да се насърчат усилията на все повече институции/организации, както и конкуренцията между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.
 
Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, и обществени организации и институции. Всички кандидати е необходимо да посочат своя принос по темата, като за целта попълват приложената анкета за оценка на кандидатите.
 
Условия, на които следва да отговарят кандидатите: приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация, с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете; служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения; наличие на изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване, съобразно спецификите за професионалния сектор и пола, както и за успешен мениджмънт.
 
Още условия: създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващи балансирано представяне на жените и мъжете; подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми; наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете; използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека, и механизъм за привличане на нови служители.
 
Подробна информация може да намерите в официалния документ:Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равноспоставеност на жените и мъжете (https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/ravni%20vyzmojnosti/novini/USLOVIA.pdf  ). В срок до 17:30 часа на 10.02.2020 г. кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи: 1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1); 2. Декларация удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2); 3. Доказателства за посочената в Анкетата информация. Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва: Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Анексите може да бъдат изтеглени от www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=292.