Картина на трудовия пазар в област Силистра за м. ноември 2019 г.

30/12/2019
През м. ноември постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 314 (без квалификация са 139, с работническа професия - 91, а специалистите със средно специално и висше образование – 84.) Устроените на работа младежи до 29 години са 109, а жените - 193. Заетост е осигурена на 49 продължително безработни, както и на 20 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 175 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 68 безработни от областта са наети по програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси». Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 156.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 126 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от държавното управление (33); преработващата индустрия (26); търговията (20); селското стопанство (12) и др. По програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през ноември са заявени 30 работни места.
 
Към края на м. ноември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 4 954, като спрямо същия период през 2018 г. са с 272 по-малко.  Като търсещи работа лица са регистрирани и 216 заети, 33 учащи и 99 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 10,9%, като нараства с 0,3 п.п. спрямо предходния месец. В сравнение с ноември 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,6 процентни пункта. На база административната статистика на Агенция по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за ноември 2019 г. е 5,8 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15-64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 35,7% (557 безработни лица), следват общините Главиница – 25,6% (853), Ситово – 19,7% (297), Алфатар – 19,7% (195), Дулово – 14,3% (1 384), Тутракан – 7,7% (405), и най-ниско в община Силистра – 5,4% (1 263).
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на ноември са 1775 (36%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 72%. По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 29%, специалисти – 12%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 53%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 362.
 
 
27 декември 2019 г.