Областният управител на Силистра участва в заседание на РСР на СЦР, проведено в Разград

2/12/2019
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен - в качеството си на председател в настоящия момент, откри и ръководи 43-тото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), преминало с участието на областния управител на област Силистра Ивелин Статев и на неговия заместник Илиян Великов. То бе проведено в град Разград. Заседанието бе свикано на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
 
В съвместния форум взеха участие представители на министерства, областни и заместник-областни управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, представители на академичните среди – висши училища на територията на района, както и на Областния информационен център в град Разград.
 
Представителят на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Недялка Илкова – старши експерт в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, направи презентация на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Членовете на на РСР имаха въпроси към лектора във връзка с новите функции на институцията и с диспропорциите в развитието на регионите.
 
Директорът на Областен информационен център в Разград Юлиян Данаилов представи възможностите за създаване на партньорства между заинтересовани страни от страна на академичните среди, бизнеса, местните и регионалните власти за кандидатстване с проекти в рамките на отворена процедура за подбор на проектни предложения „BG16RFOP002-1.018 - Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
 
Актуализирани бяха представителите на Регионален съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение (КН) на следните оперативни програми за периода 2014-2020 г.: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Вместо досегашните кметове бяха избрани новоизбраните градоначалници в общините, както следва: Русе –Пенчо Минков, Исперих – Белгин Шукри, и Разград – Денчо Бояджиев.
 
Актуализирани са и представителите на Регионален съвет за развитие на Северен централен район в тематичните групи за разработване на следните Оперативни програми за периода 2021-2027 г.: Оперативна програма за наука и образование за периода 2021-2027 г., Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за периода 2021-2027 г. и Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за периода 2021-2027 г. Отново досегашните кметове бяха заменени с тримата новоизбрани градоначалници.