ПРЕСИНФОРМАЦИЯ КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ОКТОМВРИ 2019 Г.

2/12/2019
Над 300 са постъпилите на работа безработни от областта през октомври
 
През ОКТОМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 355.  Започналите работа безработни без квалификация са 146, с работническа професия - 126, а специалистите със средно специално и висше образование – 83. Устроените на работа младежи до 29 години са 86, а жените - 217. Заетост е осигурена на 76 продължително безработни, както и на 32 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 195 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 67 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».
 
Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 189. През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 142 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от хуманното здравеопазване и социалната работа (31); търговията (19); преработващата промишленост и образованието (по 15); селското стопанство (14); строителството (13); държавното управление и административните и спомагателни дейности (по 12)  и др.
 
По мерки, програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през октомври са заявени 47 работни места. Към края на октомври в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 4820, като се наблюдава увеличение спрямо септември (с 242 души).  Като търсещи работа лица са регистрирани и 210 заети, 33 учащи и 94 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 10,6%, като нараства с 0,5 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение с октомври 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,6 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за октомври 2019 г. е 5,6 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 33,5% /523/ безработни лица/, следват общините Главиница – 26,0% /866/, Алфатар – 19,3% /191/,Ситово – 18,6% /280/, Дулово – 14,1% /1361/, Тутракан – 7,4% /388/, и най-ниско в община Силистра – 5,2% /1211/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на октомври  са 1819 (38%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 29%, специалисти – 12%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 54%, хората със средно образование са 39%, а висшистите – 7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 365.
 
 
27 ноември 2019 г.