Заповед на РДГ Русе във връзка със случай на АЧС в Силистренско

8/11/2019
ЗАПОВЕД №1871 гр. Русе, 08.11.2019 г. на инж. О. Савянов, директор ра РДГ Русе
 
На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1, т. Пит. 22 от Устройствения правилник на Регионалните дирекции по горите, във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) при дива свиня на територията на ТП ДГС "Тутракан", гр. Тутракан към „СЦДП” ДП, област Силистра, община Тутракан, землището на град Тутракан със Заповед № РД 11 — 2209/08.11.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ във връзка със Заповед № РД 48 - 61/01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, касаеща необходимостта от предприемане на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете особено опасна заразна болест по чл. 47. ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка с писмо Per. № ИАГ - 23647 от 08.11.2019 г. на Изпълнителния директор на ИАГ с цел опазване и защита на горските територии и дивеча, както и в интерес на здравето и безопасността на гражданите,
 
НАРЕЖДАМ:
 
1.  ОГРАНИЧАВАМ достъпа до горски територии, попадащи в подзона А, съгласно Заповед РД 11 - 2209/08.11.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, по приложения списък - неразделна част от настоящата Заповед, като го ЗАБРАНЯВАМ на лицата, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС.
 
2.  В подзона А могат да се извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС по ред и условия, определени от областната епизоотична комисия и съгласно определените от БАБХ мерки за биосигурност.
 
3.  Срок на действие на заповедта, съгласно Заповед РД 11 - 2209/08.11.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ е до 08.12.2019 г. включително.
 
4.  ТП ДГС „Тутракан” да подготви и постави на видни места табели за обозначаване на подзона А, съгласно изискванията на Заповед № РД 48 - 61/01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и Указанията към нея.
 
5.  Достъпът, преминаването и престоят в подзона А се разрешава на служители на ИАГ, РДГ Русе, „СЦДП” ДП Габрово, ТП ДГС „Тутракан”, ТП ДДС „Дунав” Русе, РД ПБЗН Силистра, PC ПБЗН Тутракан, ОД МВР - Силистра, РУ МВР Тутракан, РИОСВ Русе, ОДБХ - Силистра, ОД „Земеделие” Силистра и община Тутракан при изпълнение на служебните им задължения, както и на лицата, пряко свързани с претърсването и прилагането на мерките за ликвидиране на болестта при спазване на мерките за биосигурност.
 
6.  На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от АПК разпореждам предварително изпълнение на Заповедта с оглед необходимостта от предотвратяване и ограничаване на
 
 
разпространението на АЧС. тъй като от закъснението на изпълнението й може да последва значителна или трудно поправима вреда.
 
7.  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ИАГ, РДГ - Русе и да се изпрати на „СЦДП” - Габрово, ТП ДГС „Тутракан”, ТП ДДС „Дунав” Русе, РИОСВ Русе, РДПБЗН - Силистра, РСПБЗН Тутракан, ОД на МВР - Силистра, РУ на МВР Тутракан, ОДБХ - Силистра, Областна администрация - Силистра, ОД „Земеделие” Силистра, община Тутракан, като ТП ДГС „Тутракан” уведоми за заповедта лицата, стопанисващи дивеча и ловните сдружения в обхвата си на дейност.
 
8.     Да се постави екземпляр от заповедта на информационното табло в административната сграда на РДГ Русе, ТП ДГС „Тутракан”, както и в сградата на община Тутракан.
 
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс чрез Директора на РДГ Русе пред по - горестоящия административен орган - Изпълнителния директор на ИАГ в 14 (четиринадесет) - дневен срок от деня на публичното й оповестяване и по съдебен ред пред Административен съд Русе в същия срок. Разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез Директора на РДГ Русе пред Административен съд Русе в 3 — двевен срок от съобщаването й.
 
Контрол при изпълнението на заповедта възлагам на инж. Виктор Михайлов - зам. директор на РДГ Русе.