ПРЕСИНФОРМАЦИЯ КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

29/10/2019
Близо 400 са постъпилите на работа безработни от областта през септември
 
През СЕПТЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 391, с 55 повече от август.  Започналите работа безработни без квалификация са 150, с работническа професия - 118, а специалистите със средно специално и висше образование – 123. Устроените на работа младежи до 29 години са 71, а жените - 255. Заетост е осигурена на 87 продължително безработни, както и на 29 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 279 безработни, с 86 повече от предходния месец. С посредничеството на бюрата по труда други 32 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси». Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 367.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 284 места в бюрата по труда, с 56 повече от август. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от държавното управление (80); образованието (79); преработващата промишленост (36); административните и спомагателни дейности (25)  и др. По мерки, програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през септември са заявени 83 работни места.
 
Към края на септември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 4578, като се наблюдава леко намаление спрямо август (със 17 души).  Като търсещи работа лица са регистрирани и 216 заети, 38 учащи и 94 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 10,1%, като се запазва спрямо предходния месец. /В сравнение със септември 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 0,9 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за септември 2019 г. е 5,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 33,2% /517/ безработни лица/, следват общините Главиница - 23,7% /791/, Алфатар – 20,4% /202/,Ситово – 18,5% /278/, Дулово – 13,0% /1262/, Тутракан – 6,9% /362/, и най-ниско в община Силистра – 5,0% /1166/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на септември  са 1839 (40,2%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 27%, специалисти – 12%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са 37%, а висшистите – 8%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 372.
 
 
29 октомври 2019 г.