Заповед № 162/04.10.2019 г. на РДГ Русе във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

4/10/2019
 
З А П О В Е Д
№ 162
гр. Русе, 04.10.2019 г.
 
 
На основание чл. 5, ал. 1, т. 17 и т. 22 от Устройствения правилник на Регионалните дирекции по горите, Заповед № РД 11-1970/03.10.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и Заповед № РД 48-61 от 01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите,
 
НАРЕЖДАМ:
 
1. ОТМЕНЯМ мои Заповеди № 135/12.08.2019 г., № 136/14.08.2019 г., № 138/16.08.2019 г., № 139/19.08.2019 г., № 143/22.08.2019 г., № 144/27.08.2019 г. и № 149/09.09.2019 г., с които на основание чл. 146, ал. 1, т. 1 от Закона за горите се забранява достъпа до горски територии на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта в ловностопански райони от инфектирани зони около открити огнища на АЧС при дивата свиня.
 
2. В инфектираните зони около открити огнища на АЧС при дивата свиня по т. 1 могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и при налагане на съответните минимални мерки за биосигурност по т. III от "Указания", утвърдени със Заповед № РД 48-61 от 01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
 
3. Лов на дива свиня и лов на дивеч, различен от дивата свиня в ловностопанските райони от инфектираните зони около открити огнища на АЧС при дивата свиня по т. 1 се осъществява съгласно т. II.2 и II.3 от "Указания", утвърдени със Заповед № РД 48-61 от 01.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.
 
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ИАГ, РДГ - Русе и да се изпрати на "СЦДП" - Габрово, ТП ДГС/ДЛС "Каракуз" Дулово, Тутракан, Разград, Бяла, Воден - Ири Хисар, "Дунав" Русе, "Сеслав" Кубрат и Силистра, РСПБЗН - Русе, Разград и Силистра, ОД на МВР - Русе, Разград и Силистра, ОДБХ - Русе, Разград и Силистра, Областна администрация - Русе, Разград и Силистра, като ТП ДГС и ТП ДЛС уведомят за заповедта съответните общини и ловни сдружения в обхвата им на дейност.
 
Да се постави екземпляр от заповедта на информационното табло в административната сграда на РДГ Русе, ТП ДГС/ДЛС "Каракуз" Дулово, Тутракан, Разград, Бяла, Воден - Ири Хисар, "Дунав" Русе, "Сеслав" Кубрат и Силистра и Областни администрации Русе, Разград и Силистра.
 
Настоящата заповед подложи на обжалване и 14-дневен срок oт съобщаването ѝ по реда на АПК.
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на включените институции - за сведение. Контрол при изпълнението на заповедта възлагам па инж. Виктор Михайлов - Зам. директор на РДГ Русе.
 
 
 
ДИРЕКТОР НА РДГ РУСЕ:       /П/            
                                    /ИНЖ. О. САВЯНОВ/