Заседание на Областна комисия по епизоотии

1/10/2019
В заседателната зала на Областна администрация бе проведено заседание на Областна комисия по епизоотии. Във връзка с провеждане на неприсъствени заседания бяха направени промени в Правилника за организацията и дейността на Областен съвет по епидемии и епизоотии, който е съставен от две комисии – по епидемии и по епизоотии, тъй като съставът на двете комисии е почти идентичен.
 
Работата на форума започна със заседание на Областния съвет. С цел оптимизиране работата на комисиите бе гласуван текст със следното съдържание: „Областният съвет по епидемии и епизоотии реши да направи следните промени в Правилника за организацията и дейността си – в чл. 6 се добавят следните алинеи: (3) По преценка на председателя, или когато обективни обстоятелства налагат това, комисиите могат да приемат решения на неприсъствени заседания. (4) Неприсъственото заседание се свиква от председателя, като към поканата се прилага проект на решение. (5) Всеки член на комисията в 5-дневен срок изпраща становище по проекта на решението и гласува с/със „за“, „против“ или „въздържал се“. Становищата на членовете на комисиите са неразделна част от протокола.
 
Работата продължи със заседание на Областна епизоотична комисия. Изслушан бе доклад от името на Областна дирекция към БАБХ, от който станаха ясно няколко неща: след сигнал е намерено и загробено диво прасе край брега на р. Дунав. Взета е проба и е пратена за изследване. Продължават проверките по документацията на представители от Брюксел – в случая ветеринари от Ирландия и Германия, във връзка със закланите прасета.
 
Междувременно е констатиран още един – трети поред случай в село Калипетрово, където стопанин е декларилал, че е заклал прасетата си в т.нар. заден двор, но на практика не го е направил. Със случая се ангажира прокуратурата. Продължава дезинфекцията на ГКПП Силистра, където обаче тир е повредил част от съоръжение, което се нуждае от скъп ремонт.
 
Обсъждано бе на предложение от директора на ТП ДЛС „Каракуз“ за разрешение за неотложни дейности на територията на ТП ДЛС „Каракуз“ – лов на сърна по линия на организиран ловен туризъм, заявен още през пролетта и лятото.
 
Взето бе и решението „Областната епизоотична комисия реши да се допусне извършването на неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на заболяването АЧС на територията на област Силистра, в съответствие с т. III от Заповед №РД48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както следва: допуска се индивидуален лов на сърна на територията на ДЛС „Каракуз“ в рамките на предварително сключените договори с туроператори. При извършване на гореспоменатите дейности да се спазват стриктно мерките за биосигурност и биобезопасност.“