Картина на трудовия пазар в област Силистра за месец август 2019 г.

1/10/2019
Над 300 са постъпилите на работа безработни от областта през август
 
През АВГУСТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 336.  Започналите работа безработни без квалификация са 147, с работническа професия - 113, а специалистите със средно специално и висше образование – 76. Устроените на работа младежи до 29 години са 71, а жените - 178. Заетост е осигурена на 94 продължително безработни, както и на 29 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 193 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 39 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».
 
Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 285. През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 228 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (47); образованието (46); държавното управление (36); търговията (16); административните и спомагателни дейности (15)  и др.
 
По мерки, програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през август са заявени 57 работни места. Към края на август в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 4595, като се наблюдава леко увеличение спрямо юли (с 30 души), поради по-слабото търсене на кадри през летния период.  Като търсещи работа лица са регистрирани и 234 заети, 40 учащи и 97 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 10,1%, като се увеличава с 0,1 п.п. спрямо предходния месец. /В сравнение с август 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,1 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за август 2019 г. е 5,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 31,6% /492 безработни лица/, следват общините Главиница - 24,8% /826/, Алфатар – 19,7% /195/,Ситово – 18,9% /285/, Дулово – 13,1% /1272/, Тутракан – 7,3% /381/, и най-ниско в община Силистра – 4,9% /1144/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на август  са 1942 (42%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 75 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 62%, с работнически професии – 26%, специалисти – 12%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са 36%, а висшистите – 8%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 361.
 
 
30 септември 2019 г.