В област Силистра 45 учебни заведения откриват новата учебна 2019-2020 г.

16/9/2019
Тържество по откриване на новата учебна 2019-2020 г. в Основно училище "Отец Паисий" в град Силистра с директор Детелина Терзиева. С участието на областния управител Ивелин Статев - духовен наставник на клас "Делфини" - второкласници с класен ръководител Галя Димитрова, и на нотариус Златко Нотев - председател на Обществен съвет към училището. С 340 деца започва учебната година в най-старото училище в града, като от тях 46 са първокласници.
 
Очаква се новата учебна година в област Силистра да започне с около 9 600 ученици (първокласниците се очертават около 800, ученици в ХІІ клас – 660, ученици в VІІ клас – 840) в 7-те общини – в 45 училища и в 25 детски градини. Учениците постъпили в VІІІ клас към момента са 730 и има възможност за малко нарастване в оставащите дни. Осъществени са 34 паралелки от 36 заложени. Заместник-областният управител Илиян Великов участва в откриването на новата учебна година в ПГСУАУ "Атанас Буров", а главният секретар Елена Томова - в СУ "Никола Вапцаров". От името на Областна администрация Силистра бе изпратен поздравителен адрес до всички училища в област Силистра.
 
За отбелязване – в сравнение с миналата учебна година – няма закрити училища и детски градини. За сравнение: 2007 година – учебната година е започнала с повече от 14 хил. ученици, така за 12 години спадът е с 4 400 ученици. Училище с нулев прием е само СУ „Хр. Ботев“, с. Паисиево (закрита е паралелката „Трани насаждения“). Назначения на преподаватели: По данни от училищата и детските градини (към 2 септември) все още предстоеше да се набират кандидати за 30,5 щата.
 
Както в планирането, така и в изпълнението професионалните паралелки са повече от профилираните – 20 към 15, заедно и със спортното училище – 57 %. Има нарастване спрямо миналата година, когато процентът бе 56. ПГСУАУ „Ат. Буров“, Силистра – Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – ½ ДУАЛНА паралелка – за втора година успешно се осъществява; ПГПТ „Ев. Георгиев“, Силистра – Производство на месо, месни продукти и риба – 12 ученици, НОВА и защитена паралелка; – Машини и системи с цифрово-програмно управление – 9 ученици (нова) – професия от списъка с очакван недостиг; ПГС „П. Пенев“, Силистра – Строителство и архитектура – 13 ученици с тенденция за леко нарастване; ПГСС, Ситово – Производство и преработка на мляко и млечни продукти – ЗАЩИТЕНА паралелка; ПГМТ „Вл. Комаров“, Силистра – Машини и съоръжения в химическата и ХВП – ЗАДОЧНА паралелка.
 
За трета година обединеното училище в с. Проф. Иширокво, община Силистра успешно осъществява прием и за този година ще има ученици до Х клас: –  Хранително-вкусова промишленост 13 ученици – НОВА, професия от списъка с професии с очакван недостиг; – Стругарство – 11 ученици – НОВА, професия от списъка с професии с очакван недостиг. Тези професии така са планирани, че да се свържат с професии, които се предлагат в Силистра за продължаване на образованието на учениците след Х клас. Негативна и трайна тенденция е заминаването на родителите в чужбина.
 
При това те или вземат децата със себе си или го оставят на грижата на близки, което също е проблем. Този процес можем да илюстрираме със следните данни: през изминалата учебна година 223 ученици са подадени от училищата като заминали за чужбина. Обратният процес на завръщане от чужбина е почти 3 пъти по-малък - завърналите се от чужбина и записани в българската образователна система са 78. Данните в Информационната система за работа по Механизма показва, че към 15. 07. 2019 г. актуален статус „в чужбина“ имат общо 2 824 лица. От тях 1 135 са в обхвата на задължителна предучилищна и училищна възраст (5 – 16 години) = 87, 5 % от учениците „за обхват“.
 
Акценти за новата учебна година: префокусиране на механизма за обхващане и задържане на учениците в училище върху ежедневната посещаемост на учениците и подобряване на ефективността на вече изградения механизъм и информационна система; намаляване на отсъствията по неуважителни причини и редовното им и коректно вписване; повишаване на грамотността и учебните резултати на учениците; ефективна диференцирана работа според потребностите на всяко дете и ученик; държавен план – прием, който отразява реалностите и приоритетите в образователната система.
 
В напълно обновена среда в училището и в общежитието ще започнат учениците от общинската Професионална земеделска гимназия „Добруджа“ в Силистра. Ремонтът е по програма „Региони в растеж“. Значим ремонт по саниране тече в най-голямото училище в областта – Средно училище „В. Левски“, Дулово. Там официалния крой на ремонта бе 15 септември, но ако има наложително забавяне, то няма да се отрази на началото на учебната година. Няма училища, за които да се налага да бъдат премествани в друга сграда или по- късно начало на учебната година.
 
Три са иновативните училища в област Силистра: ЕГ „П. Яворов“, Силистра – преподаване на физика и астрономия на чужд език; ПМГ „Св. Кл. Охридски“, Силистра – междудисциплинарни уроци по природните науки и математика; Спортно училище „Дръстър“, Силистра – проектно базирано обучение в VІІ клас по биология и ЗО, география и икономика, АЕ, спорт.
 
Проекти на МОН по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“: Квалификация на педагогическите специалисти – към 600 учителя преминаха обучения и квалификациите продължават; „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”– 39 училища и Центъра за кариерно  ориентиране. В 25 училища ще има медиатори или социални работници – в 9 от тях са на пълен щат, а в останалите на половин щат. „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” – 25 детски градини. Други: 8 педагогически специалисти (психолози), 8 помощници на учителя и 8 непедагогически персонал (медиатори, социален работник, помощник-възпитател).