Успешно приключили обучения за служители на социални услуги в област Силистра по проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане"

11/9/2019
През месеците юли и август 2019 г. се осъществиха специализирани обучения на екипи от действащи социални услуги за пълнолетни лица и деца в област Силистра от 25 социални услуги в общността и услуги - резидентен тип в област Силистра. Бяха обучени 109 служители на социални услуги за деца и 72 служители на социални услуги за пълнолетни лица.
 
На всички участници бяха връчени сертификати за преминато обучение. Обучените лица бяха доволни от обученията и от начина по който им е представена информацията, заявиха желание за включване и в други обучения. Това беше възможно, благодарение на проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" на Агенция за социално подпомагане, конкретен бенефициент по договор № BG05M90P001-3.006 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 
Проектът се изпълнява в рамките на две приоритетни оси на ОПРЧР - Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет №3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ и Приоритетна ос №3 „Модернизации на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд“, Инвестиционен приоритет №1 „Инвестиции в институционалния капацитет и ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяване на реформи и постигане на по- регулиране и добро управление.
 
Целите на обученията бяха насочени към повишаване на мотивацията на служителите от действащи социални услуги - резидентен тип и услуги в общността; подобряване на професионалната им компетентност за по ефективно изпълнение на задълженията им; усъвършенстване на знанията и практическите умения в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите. Обученията целят и провеждане на адекватна политика в сферата на социалните услуги и кореспондират с идентифицираните нужди, като ще стимулират развитието на персонала, работещ в тези сфери.