Седмично заседание на Областна епизоотична комисия Силистра

3/9/2019
В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено поредно заседание на Областната епизоотична комисия. Заместник областният управител Стоян Бонев откри форума с дневен ред, включващ доклад за актуалната епизоотична обстановка на територията на областта; обсъждане на предложение от директора на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ за разрешение за индивидуален лов на благороден елен по линия на организиран ловен туризъм и др.
 
Д-р Анелия Велева от ОДБХ Силистра да докладва за актуалната обстановка на територията на областта: започна изплащането на обезщетенията в размер на 300 лв. на стопанство за дезинфекция, като са изплатени сумите в община Дулово, Ситово и Силистра. Предстои изплащане на сумите в община Тутракан, Главиница и с. Калипетрово. В свинекомплекса в с. Попина продължават дейностите по дезинфекция, като се очаква ново зареждане на свине там да се извърши до м. декември. Относно свинете, отглеждани в с. Черногор, д-р Велева уточни, че е намален броят им.
 
Инж. Кирил Колев – директор на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ предложи членовете на Областната епизоотична комисия да разрешат неотложни дейности на територията на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ – индивидуален лов на благороден елен по линия на организиран ловен туризъм. Той подчерта, че има сключени договори, от неизпълнението на които ще се претърпят финансови загуби от страна на стопанството.
 
Решението: „Областна епизоотична комисия Силистра допуска неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на заболяването АЧС на територията на област Силистра, в съответствие с т. III от Заповед №РД48-48/31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както следва: допуска се индивидуален лов на благороден елен на територията на ДЛС „Воден-Ири Хисар“ в рамките на предварително сключените договори с туроператори. При извършване на гореспоменатите дейности да се спазват стриктно мерките за биосигурност и биобезопасност.“
 
След проведена дискусия по повдигнати въпроси бе оформено запитване до МЗХГ по някои въпроси във връзка с АЧС, със съдържание, както следва: удължен ли е срокът за подаване на списъци  в МЗХГ със стопанства, подлежащи на обезщетение и, ако е така, какъв е крайният срок? Ако срокът не е официално удължен, какви действия следва да предприемат стопаните, които не са попаднали в списъците, а подлежат на обезщетение? В какъв период следва да са заклани прасетата в стопанствата, подлежащи на обезщетение? За нерегистрираните стопански обекти – по какъв начин следва да се докаже, че в стопанството е отглеждано домашно прасе, същото е заклано в посочения период и е извършена дезинфекция на помещението?
 
Копие от протокола ще бъде изпратено на всички членове на комисията, изпълнителния директор на БАБХ и кметовете на общини от област Силистра.