ПРЕСИНФОРМАЦИЯ КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮЛИ 2019 Г.

30/8/2019
 
300 са постъпилите на работа безработни от областта през юли
 
През ЮЛИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 300.  Започналите работа безработни без квалификация са 124, с работническа професия - 102, а специалистите със средно специално и висше образование – 74. Устроените на работа младежи до 29 години са 79, а жените - 156. Заетост е осигурена на 77 продължително безработни, както и на 26 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 186 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 22 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».
 
Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 179.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 148 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (26); търговията (24); строителството (12);  селското стопанство (9); образованието (8)  и др.
 
По мерки, програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през юли са заявени 31 работни места.
 
Към края на юли в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 4565, като се наблюдава леко увеличение спрямо юни (с 15 души), поради намаляващото търсене на кадри за сезонни дейности.  Като търсещи работа лица са регистрирани и 212 заети, 42 учащи и 94 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 10,0%, като се запазва спрямо предходния месец. /В сравнение с юли 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,5 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за юли  2019 г. е 5,3 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 31,6% /492 безработни лица/, следват общините Главиница - 24,2% /809/, Алфатар – 18,5% /184/,Ситово – 18,4% /277/, Дулово – 13,4% /1294/, Тутракан – 7,3% /384/, и най-ниско в община Силистра – 4,8% /1125/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юли  са 1993 (44%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 75 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 72%.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 63%, с работнически професии – 25%, специалисти – 12%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 57%, хората със средно образование са 35%, а висшистите – 8%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 351.
 
 
29 август 2019 г.