Заповед № 136 / 14.08.2019 г. на РДГ Русе във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

14/8/2019
 
ЗАПОВЕД
 
№ 136
 
гр. Русе, 14.08.2019 г.
 
 
На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, във връзка с предприемане на мерки в изпълнение на Заповед № РД 48 - 48 / 31.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и писмо Per. № ИАГ - 16857 от 12.08.2019 г. на ИАГ, във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете и с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча,
 
НАРЕЖДАМ:
 
1. ЗАБРАНЯВАМ достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства (ATV) до следните горски територии - инфектирани зони:
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Върбино", обявена със заповед № 11-1670 / 13.08.2019 г. на БАБХ
ПЛСР "Таслаково" - ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Межден - ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ДЛСР "Канагьол" - Държавни ЛСР РДГ Русе на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ДУ Алеково на територията на ТП ДГС Силистра
ПЛРС Алеково - ЛРД "Сокол-1" Силистра на територията на ТП ДГС Силистра
ПЛСР Цар Асен - ЛРД "Сокол-1" Силистра на територията на ТП ДГС Силистра
 
2. Срок на действие на заповедта - от 14.08.2019 г. до 14.10.2019 г.
 
3. ТП ДГС/ДЛС "Каракуз" Дулово и Силистра да подготвят и поставят на видни места обозначителни табели, указващи забраната, съгласно утвърдените със Заповед № РД 48 - 48 / 31.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите указания и да уведомят общините и ловните сдружения.
 
4. Достъпът, преминаването и престоят в тези територии се разрешават на МПС и служители на "СЦДП" гр. Габрово и териториалните му поделения, ИАГ - София, РДГ Русе, РСПБЗН - Силистра, ОД МВР - Силистра, ОДБХ - Силистра при изпълнение на служебните им задължения, както и на лицата, имащи задължения към претърсването за трупове на диви свине и за диви свине с нетипично поведение.
 
5. В забранените територии по т. 1 от заповедта могат да се извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта по ред и условия, определени от областните епизоотични комисии и съгласно определени от БАБХ мерки за биосигурност.
 
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ИАГ, РДГ - Русе и да се изпрати на "СЦДП" - Габрово, ТП ДГС/ДЛС "Каракуз" Дулово и Силистра, РСПБЗН - Силистра, ОД на МВР - Силистра, ОДБХ - Силистра, Областна администрация - Силистра, като ТП ДГС и ТП ДЛС уведомят за заповедта съответните общини и ловни сдружения в обхвата им на дейност.
 
Да се постави екземпляр от заповедта на информационното табло в административната сграда на РДГ Русе, ТП ДГС/ДЛС "Каракуз" Дулово и Силистра и Областна администрация Силистра.
 
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на включените институции - за сведение.
 
Контрол при изпълнението на заповедта възлагам на инж. Виктор Михайлов - Зам. директор на РДГ Русе.
 
 
 
ДИРЕКТОР НА РДГ РУСЕ:       /П/
                                                                         
                                                   (ИНЖ. О. САВЯНОВ)