Заповед № 135 / 12.08.2019 г. на РДГ Русе във връзка със заболяването Африканска чума по свинете

13/8/2019
 
 
З А П О В Е Д
 
№ 135
 
гр. Русе. 12.08.2019 г.
 
 
На основание чл. 146, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, във връзка с предприемане на мерки в изпълнение на Заповед № РД 48 - 48 / 31.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и писмо Per. № ИАГ - 16857 от 12.08.2019 г. на ИАГ, във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете и с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча,
 
НАРЕЖДАМ:
 
1. ЗАБРАНЯВАМ достъпа и движението на физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства (ATV) до следните горски територии - инфектирани зони:
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Каракуз", обявена със заповед № 11-486 / 08.03.2019 г. на БАБХ
ДЛСР Канагьол на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Межден - ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛРС Таслаково - ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ДУ Алеково на територията на ТП ДГС Силистра
ПЛРС Алеково - ЛРД "Сокол-1" Силистра на територията на ТП ДГС Силистра
ПЛСР Цар Асен - ЛРД "Сокол-1" Силистра на територията на ТП ДГС Силистра
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Цар Асен", обявена със заповед № 11-611 / 25.03.2019 г. на БАБХ
ДЛСР Казимирска на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ДЛСР Каракуз на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Алфатар - ЛРД "Сокол-1" Силистра на територията на ТП ДГС Силистра
ПЛСР Цар Асен - ЛРД "Сокол-1" Силистра на територията на ТП ДГС Силистра
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Паисиево", обявена със заповед № 11-1417 / 19.07.2019 г. на БАБХ
ПЛСР Паисиево - ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Звенимир - ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Зебил - ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Окорш - ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Руйно - ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Яребица на ЛРД "Дулово" на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ДЛСР Келявица на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Китанчево - ЛРД "Сокол" Исперих на територията на ТП ДГС "Сеслав"
ПЛСР Конево - ЛРД "Сокол" Исперих на територията на ТП ДГС "Сеслав"
ПЛСР Тодорово - ЛРД "Сокол" Исперих на територията на ТП ДГС "Сеслав"
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Осен", обявена със заповед № 11-1631 / 07.08.2019 г. на БАБХ
ДЛСР Ири Хисар на територията на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
ПЛСР Главиница - ЛРД "Сокол" Тутракан на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Стефан Караджа - ЛРД "Сокол" Тутракан на територията на ТП ДЛС "Каракуз"
ПЛСР Иван Шишман - ЛРД "Сокол" Исперих на територията на ТП ДГС "Сеслав"
ПЛСР Прелез - ЛРД "Сокол" Исперих на територията на ТП ДГС "Сеслав"
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня „Воден”, обявена със заповед № 11-1547 / 31.07.2019 г. на БАБХ
БИСД Воден на територията на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Тетово", обявена със заповед № 11-1576 / 01.08.2019 г. на БАБХ
ДЛСР Остър меч - БИСД на територията на ТП ДГС "Сеслав"
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Червена вода", обявена със заповед № 11-1570 / 01.08.2019 г. на БАБХ
ПЛСР Долно Абланово - ЛРД "Филип Тотю" Русе на територията на ТП ДЛС "Дунав"
ПЛСР Николово - ЛРД "Филип Тотю" Русе на територията на ТП ДЛС "Дунав"
ПЛСР Ново село - ЛРД "Филип Тотю" Русе на територията на ТП ДЛС "Дунав"
ПЛСР Русе - ЛРД "Филип Тотю" Русе на територията на ТП ДЛС "Дунав"
ПЛСР Семерджиево - ЛРД "Филип Тотю" Русе на територията на ТП ДЛС "Дунав"
ПЛСР Средна кула - ЛРД "Филип Тотю" Русе на територията на ТП ДЛС "Дунав"
ПЛСР Червена вода - ЛРД "Филип Тотю" Русе на територията на ТП ДЛС "Дунав"
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Свищов", обявена със заповед № 11-1479 / 29.07.2019 г. на БАБХ
ПЛСР Караманово - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Кривина-Беляново - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Нов град - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Горно Абланово", обявена със заповед № 11-1386 / 18.07.2019 г. на БАБХ
ПЛСР Горно Абланово - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Батин - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Кривина-Беляново - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Белцов - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Ценово - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Екзарх Йосиф - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ДЛСР Батин на територията на ТП ДЛС "Дунав"
 
Инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня "Бистренци", обявена със заповед № 11-1658 / 12.08.2019 г. на БАБХ
ДЛСР Беленска гора на територията ТП ДГС Бяла
ПЛСР Баниска - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Бистренци - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Борово - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Бяла I - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Дряновец - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Копривец - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
ПЛСР Пет кладенци - ЛРД "Сокол" Бяла на територията на ТП ДГС Бяла
 
2. Срок на действие на заповедта - от 12.08.2019 г. до 12.10.2019 г.
 
3. ТП ДГС/ДЛС "Каракуз" Дулово, Бяла, Воден - Ири Хисар, "Дунав" Русе, "Сеслав" Кубрат и Силистра да подготвят и поставят на видни места обозначителни табели, указващи забраната, съгласно утвърдените със Заповед № РД 48 - 48 / 31.07.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите указания и да уведомят общините и ловните сдружения.
 
4. Достъпът, преминаването и престоят в тези територии се разрешават на МПС и служители на "СЦДП" гр. Габрово и териториалните му поделения, ИАГ - София, РДГ Русе, РСПБЗН - Русе, Разград и Силистра, ОД МВР - Русе, Разград и Силистра, ОДБХ - Русе, Разград и Силистра при изпълнение на служебните им задължения, както и на лицата, имащи задължения към претърсването за трупове на диви свине и за диви свине с нетипично поведение.
 
5. В забранените територии по т. 1 от заповедта могат да се извършват неотложни дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта по ред и условия, определени от областните епизоотични комисии и съгласно определени от БАБХ мерки за биосигурност.
 
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на ИАГ, РДГ - Русе и да се изпрати на "СЦДП" - Габрово, ТП ДГС/ДЛС "Каракуз" Дулово, Бяла, Воден - Ири Хисар, "Дунав" Русе, "Сеслав" Кубрат и Силистра, РСПБЗН - Русе, Разград и Силистра, ОД на МВР - Русе, Разград и Силистра, ОДБХ - Русе, Разград и Силистра, Областна администрация - Русе, Разград и Силистра, като ТП ДГС и ТП ДЛС уведомят за заповедта съответните общини и ловни сдружения в обхвата им на дейност.
 
Да се постави екземпляр от заповедта на информационното табло в административната сграда на РДГ Русе, ТП ДГС/ДЛС "Каракуз" Дулово, Бяла, Воден - Ири Хисар, "Дунав" Русе, "Сеслав" Кубрат и Силистра и Областни администрации Русе, Разград и Силистра.
 
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на включените институции - за сведение.
 
Контрол при изпълнението на заповедта възлагам на инж. Виктор Михайлов - Зам. директор на РДГ Русе.
 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР НА РДГ РУСЕ:       /П/
                                                                         
                                                   (ИНЖ. О. САВЯНОВ)