Заповед за землищата на селата Попина и Ветрен във връзка с превенция срещу АЧС

24/4/2019
Относно Заповед №72 от 22 април 2019 г.  на МЗХ,  Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите Русе
 
 
На основание чл. 5, т. 17 от Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите, на основание чл. 146, ал.1, т.1 и т.2 чл. 146, ал.2 от Закона за горите и на основание чл.7 т.4 от УПОА
 
На 10.04.19 г. по електронен път е постъпило писмо от Областния управител на област Силистра, заведено с рег. инд. РДГ-1588/10.04.2019 г.. В него се иска да се ограничи достъпът до землища на основание чл. 146 ЗГ. Причината за искането за налагане на забрана по чл. 146, ал.1 и ал.2 ЗГ, се изразява в това, че се цели превенция на разпространението на болестта „Африканска чума по свинете” . Предвид изложените мотиви става ясно, че се цели защита на горските територии и дивеча в тях. Освен това настоящото искане се прави и за опазване живота и здравето на хората. На 15.04.2019 г. в деловодството на РДГ - Русе, е постъпило писмо с per. инд. № РДП 1-1633 /15.04.2018 г., от Директора на ТП ДГС - Силистра, с което във връзка с искане, отправено от Областния управител на Област Силистра, са описани исканите имоти за налагане на забрана по чл. 146 ЗГ, както следва:
 
След като се запознах с писмото на Областния управител на област Силистра и предвид изложените в него съображения, както и с писмото на Директора на ТП ДГС - Силистра и на основание чл. 146, ал.1 и ал.2, от ЗГ,
 
НАРЕЖДАМ:
 
1.         ЗАБРАНЯВАМ ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, считано от 22.04.2019 г., достъп на всякакви ППС, МПС, хора и животни, водени от хора или такива, които не са част от естествената фауна на района в следните горскостопанеки райони, управлявани от ТП ДГС - Силистра, както следва:
-     В землището на с. Попина :
124002 - отдел 18, подотдели: е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, a1, б1, в1, г1, д1, e1, ж1, з1, и1, к1, л1,3,4,5 и 6; 129001 - отдел 17, подотдели а, г, д, ж, з, и; 068018 - отдел 452, подотдел ж2; 073007 - отдел 452, подотдел - о2; 117004-a1,61, ж1;
-     В землището на с. Ветрен: 124002 - отдел 16, подотдели: а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, и, о, т, у, х, 1,2,3,4; 048078 - отдел 15, подотдел - я.
 
2.                    Достъп до районите по т.1 от настоящата заповед могат да поучат само специализирани МПС, ППС, техника и лица, в изпълнение на горскостопански дейности, контрол и охрана, които са служители на ТП ДГС - Силистра, Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ и нейните структури . право на достъп имат и специализирана техника, служители на МВР и неговите структури само и единствено при изпълнение на служебните им задължения
3.                    Цитираните ППС, МПС, техника и лица в т.2 от настоящата заповед могат да получат право на достъп едва след изрично разрешение на директора на ТП ДГС - Силистра, което може да бъде само писмено или устно, удостоверено по безспорен начин.
4.                    Служителите на ТП ДГС Силистра и ИАГ и нейните структури, както и служителите на МВР и неговите структури, имат право на достъп - пеша, с МПС, ППС или специализирана техника в съответната територия, само във връзка с изпълнение на служебните си задължения, които са уредени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Същите имат задължението да уведомят директора на РДГ - Русе и след като получат разрешение от него, за намерението си за достъп в териториите по т.1, от настоящата заповед.
 
5.                    На основание чл. 146, ал,3 от Закона за горите Областният управител на област Силистра, директорът на ТП ДГС - Силистра, или упълномощени от тях лица, имат задължението да поставят бариери и обозначителни табели, от които да става ясно, че достъпът до тази територия е забранен.
 
6.   Обозначителните табели по чл. 146, ал. 3 от ЗГ трябва да съдържат информация относно:
6.1.   Идентификационни данни за територията - име, местоположение, граници, собственик;
6.2.       Номер на заповедта, с която се забранява достъпа до съответната територия, кой я издава и законовото основание, на която се издава;
6.3.    Срок на забраната, от кога до кога с тя, описан в дати - дата, месец, година;
6.4.    Информация за това за кого важи забраната - всякакви ППС , МПС и
хора;
6.5.    Надписите .ДОСТЪПЪТ ЗАБРАНЕН” или „ЗАБРАНЕН ДОСТЪП” да бъда ясно и четливо, и видими от разстояние;
7.    Всеки, който извън определените лица по тази заповед бъде заловен в забранената територия, следва да бъде санкциониран, за извършено административно нарушение по Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
8.    Настоящата заповед влиза в сила от деня на издаването и 22.04.19 г.;
9.    Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители, ангажирани с контрол и охрана в РДГ - Русе;
10.    Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на Областна администрация гр. Силистра, служителите на ТП ДГС - Силистра;
11.     На основание чл. 146, ал.2 от Закона за горите, копие от настоящата заповед да се оповести на интернет страницата на РДГ - Русе, интернет страницата на Областна администрация, гр. Силистра на информационното табло в сградата на Областна администрация, гр, Силистра в сградата на съответната община и кметства на чиито територии се намират ограничените горски територии по т.1, от настоящата заповед ;
12.     Контрол по настоящата заповед, от страна на РДГ - Русе, възлагам на инж. Виктор Михайлов - зам.-директор на РДГ  Русе, за Областна администрация, гр. Силистра - на Областния управител Ивелин Статев или упълномощено от него длъжностно лице, на инж. Петър Георгиев - директор на ДГС  Силистра.
13.    Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК, в 14 дневен срок от нейното издаване.
 
Директор на РДГ Русе - инж. О. Савянов.