Тържество за 20 години на Областна администрация Силистра с откриване на изложба за Учредителното НС и Търновската конституция

27/3/2019
На 26 март 2019 г. в зала 13 на Художествена галерия Силистра бе открита изложбата „140 години от провеждането на Учредителното Народно събрание на България и от приемането на Търновската конституция“. Чествана бе и 20-ата година на институцията „Областен управител на област Силистра“.
 
В седалището на институцията на ул. „Добруджа“ №27 – също емблематична архитектурна сграда, през изминалото време с 8 правителства са работили 12 областни управители като представители на 6 политически сили. За тяхната дейност разказа мултимедийна презентация с над 300 снимки и копия на публикации в местни издания.
 
Институцията „Областен управител на област Силистра“ е в действие от 1999 г. и е една от 28-те в страната. Създадена е с Указ №1 от 5 януари с.г. на Министерски съвет на Република България и е обнародвана три дни по-късно в бр. 2 на Държавен вестник. Указът утвърждава границите на областта – 7 общини от Крайдунавска Добруджа със 119 населени места, идентични с просъществувалия от 1959 до 1987 г. едноименен Силистренски окръг.
 
Областният управител Ивелин Статев  поздрави гостите, подчертавайки ролята на институцията като представител на държавната власт в крайдунавските добруджански общини за развитие на Област Силистра. В тържеството участва настоящият управленски екип, заедно със заместник-областните управители Стоян Бонев и Илиян Великов,  както и на главния секретар на Областна администрация Елена Томова.
 
В събитието, започнало с изпълнение на талантливите певици – сестри Тодорови  (Трио „Елмина”) с ръководител Лилия Пейчева-Тодорова, бе сложено емоционално начало на тържеството.
 
В него се включиха предишни областни управители и техни заместници, главни секретари, както и служители на Областна администрация. Празника уважиха председателят на Общинския съвет Силистра д-р Мария Димитрова, кметовете на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и неговият екип, и на Община Дулово д-р Юксел Ахмед; ръководители на институции и граждани.
 
Поканата за участие приеха предходни областни управители – инж. Цанка Атанасова (2001), Пепа Добрева (и.д. 2001), Светлана Великова (2005-2009), д-р Владимир Янков (2009-2011), Стоян Бонев (2014-2017).
 
От 1999 г. насам областни управители са били също д-р Петко Енчев (1999 г.), Димитър Маринов (и.д. 1999-2000), Петко Добрев (на два пъти – 2001-2005 и 2017), Николай Димов (2011-2013), Алтимир Адамов (и.д. 2013), Насуф Насуф (2013-2014). Пред аудиторията поздрави представиха лично д-р Мария Димитрова от името на Общински съвет Силистра и д-р Юлиян Найденов от Община Силистра.
 
Своята съпричастност към своеобразния празник изрази с присъствие от името на управляващата коалиция на регионално ниво д-р Тодор Тодоров – областен координатор на ПП ГЕРБ Силистра.
 
Юлия Кюшелиева – началник на отдела в Силистра ДА „Архиви“, представи народните представители от Силистра, участвали в Учредителното Народно събрание и в приемането на демократичната Търновска конституция, свидетелство за които са   40 постера в изложбата, които ще бъдат в ХГ Силистра - зали 12 и 13, до следващия понеделник – 25 март.  Сред тях са Гено Чолаков – съратник на Левски и кмет на града от 1879 до 1881 г., Никола Балкански, назначен от княз Батенберг през 1881 г. за управител на Силистренски окръг, Тодор Радев – втори кмет на Силистра след Освобождението, Димитър Енчев – просветен и културен деец, Петър Бенев, Георги Николов, Петър Манолов, поп Христо Вълчев.
 
Изложбата е осъществена по инициатива на 44-ото Народно събрание на Република България, със съдействието на Държавна агенция „Архиви”. Използвани са документи от архивните фондове на Канцеларията на императорския руски комисар, Народно събрание, Министерски съвет, Монархически институт, Министерство на външните работи и изповеданията, както и някои лични фондове.
 
Функциите и отговорностите на Областния управител като териториален орган на изпълнителната власт в областта с обща компетентност са регламентирани освен в Конституцията на Република България, още в 4 кодекса, 58 закона и 49 подзаконови нормативни акта (правилници и наредби).

Според Конституцията, цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в основния държавен ръководен документ. Територията на Република България са дели на общини и на области, като Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси. Управлението в областта се осъществява от назначаем от Министерския съвет областен управител, подпомаган от областна администрация. 
 
Той осигурява провеждането на държавна политика, отговаря за защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществява административен контрол.
 
Съгласно Чл. 29. (1) от Закона за администрацията, областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
 
Според Чл. 31. (1), областният управител: провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработване и изпълнение на областни стратегии и програми за регионално развитие; осъществява взаимодействие с органите на местно самоуправление и местна администрация; отговаря за опазване и защита на държавната собственост на територията на областта; осигурява спазване на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнение на административните актове; упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местно самоуправление и местна администрация; осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им.
 
И още: координира и контролира дейността на териториалните звена на министерства и на други административни структури, осъществяващи административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост; координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта; организира и ръководи дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда при бедствия; председателства съвета по сигурност; осъществява международните контакти на областта на регионално ниво.
 
Видео от тържестовот на адрес в интернет https://www.youtube.com/watch?v=RfS8Pnv1Vng&fbclid=IwAR3s2oyQ0tM2Z617gJ23YD6bUOnjv7zM5sBDCKLFGZ8u3Ud3Baxv_pLrCmY.