КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ФЕВРУАРИ 2019 Г.

26/3/2019
През ФЕВРУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 507, което в сравнение с януари е с 217 повече. Започналите работа безработни без квалификация са 186, с работническа професия -197, а специалистите със средно специално и висше образование - 124. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 85. Заетост е осигурена на 84 продължително безработни, както и на 151 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 201 безработни, което е с 43 повече през януари. С посредничеството на бюрата по труда други 193 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси».
 
Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 346 (с 84 повече от януари).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 229 места в бюрата по труда, което е с 61 над броя им през януари. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (83), преработващата промишленост (31), търговията (16), хотелиерството и ресторантьорството(8) и др.
 
По програми за заетост и схеми по ОП РЧР в бюрата по труда в област Силистра през февруари са заявени 102 работни места.
 
Към края на февруари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5743. Техният брой намалява със 171 в сравнение с края на януари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 207 заети, 46 учащи и 104 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 12,6%, при 13,0% през предходния месец. /В сравнение с февруари 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за февруари 2019 г. е 6,2 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 32,6% /509 безработни лица/, следват общините Главиница - 27,7% /926/, Ситово - 23,4% /352/, Алфатар – 20,7% /205/, Дулово – 16,8% /1629/, Тутракан – 9.5% /495/, и най-ниско в община Силистра - 7,0% /1627/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 2328 (40,5%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 73 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 70%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 53%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 471.
 
25 март 2019 г.