Областен съвет за развитие Силистра прие Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от област Силистра за периода 2019-2020 г.

27/2/2019
В заседателната зала на Областна администрация Силистра с председателството на заместник-областния управител Илиян Великов бе проведено заседание на Областен съвет за развитие на област Силистра за обсъждане и приемане на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от област Силистра за периода 2019-2020 г.
 
Нашата област е сред първите в страната, отчела първия двугодишен период по изпълнение на досегашния вариант на Стратегията, на базата които във всяка община има общинска стратегия – до 30 април всяка година местните общински съвети приемат съответно годишни планове за нейното изпълнение. Координацията по стратегиите също е на общинско ниво, а изпълнението – от институциите, сред които са центровете за подкрепа на личностното развитие и тези за кариерно ориентиране.
 
„Рамката“ на документа представи Ирена Маринова – старши експерт по приобщаващо образование в Регионално управление на образованието в град Силистра. В нейната презентация бе наблегнато на петте цели и на мерките за постигането им ри работата както с децата със специални образователни потребности (над 460 в цялата област), така и с децата с дарби и таланти.
 
По време на заседанието стана ясно, че все повече са училищата, наемащи екипи за работа по Стратегията, като пак там – засега в някои от тях, вече се правят и първи „стъпки“ за подобрения на архитектурната среда.
 
На дискусия бе поставена темата за взаимодействието между институциите - сред тях и училищата, за ползване на създадени придобивки за работа с децата със специални образователни потребности, предвид непълноти в законодателството, както и по други причини, вкл. от организационен характер.