КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЯНУАРИ 2019 Г.

26/2/2019
Над 260 работни места за заявени от работодатели в областта през януари
 
През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 290, което в сравнение с декември м.г. е с 2 по-малко. Започналите работа безработни без квалификация са 127, с работническа професия - 85, а специалистите със средно специално и висше образование - 78. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 48. Заетост е осигурена на 48 продължително безработни, както и на 56 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 158 безработни, което надхвърля два пъти броят им през декември. С посредничеството на бюрата по труда други 56 безработни от областта са наети по програми за заетост през януари.
Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 262 (с 9 повече от декември 2018 г.).
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 168 места в бюрата по труда, което е с 33 над броя им през декември м.г. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (46), преработващата промишленост (25), търговията (19), хуманното здравеопазване и социалните работи (18), образованието и държавното управление (по 14), строителството (11) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през януари са заявени 94 работни места – по схеми по ОПРЧР.
Към края на януари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5914. Техният брой се увеличава с 362 в сравнение с края на декември м.г. (през първия месец на годината безработицата традиционно нараства поради характерната за сезона по-слаба икономическа активност). Като търсещи работа лица са регистрирани и 208 заети, 41 учащи и 104 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,0%, при 12,2% през предходния месец. /В сравнение с януари 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,1 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за януари 2019 г. е 6,4 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,0% /530 безработни лица/, следват общините Главиница - 27,2% /909/, Ситово - 23,8% /358/, Алфатар – 22,1% /219/, Дулово – 16,9% /1632/, Тутракан – 10,4% /542/, и най-ниско в община Силистра - 7,4% /1724/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 2366 (40,0%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 72 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 69%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 40%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 603.
26 февруари 2019 г.