В Областна администрация Силистра бяха обсъдени въпроси за децата със специални образователни потребности

3/12/2018
В заседателната зала на Областна администрация Силистра с домакинството на областния управител Ивелин Статев и по инициатива на Ресурсен център Силистра бе проведена среща с участие на държавни, общински и социални институции, както и на родители на деца с увреждания. Повод за срещата бе международният ден на хората с увреждания – 3 декември, както и натрупани въпроси, обобщени в 14 теми, които бяха обсъдени.
 
На базата на споделеното и на разменената информация представителят на държавната власт обяви, че най-вероятно в началото на следващата година ще бъде проведена среща с директорите на училищата в област Силистра, за да бъдат намерени отговори на въпроси към тях във връзка с Наредбата за деца със специални образователни потребности. В Областна администрация ще бъдат обобщени питания и предложения, които по служебен път ще бъдат изпратени до ресорните министерства.
 
Кои бяха обсъдените въпроси:
 1. Имат ли вече учителите в професионалните гимназии и средните училища знания за основните групи увреждания и достатъчна подготовка за работа е ученици със СОП? Търсят ли начини за повишаване на компетенциите си в тази насока?
 2. Има ли механизми, е които да се проследи защо директорите не са се възползвали от възможността да назначават хора на длъжност „помощник учител“, там, където децата/учениците със СОП са повече от три в една паралелка? Какво се прави в РУО на МОН по този въпрос?
 3. В какви проекти на основните и средните училища са включени ученици със СОП?
 4. Основните училища включат ли ученици със СОП , които са на индивидуална и комбинирана форма на обучение, в дейности и занимания по интереси, които да ги приобщят към своите връстници?
 5. През 2019 година ще бъдат ли назначавани лични асистенти на деца/лица с увреждания по НП, с работодател община Силистра?
 6. Защо в новата Наредба за медицинска експертиза №152/ от 26 юли 2018 година на деца със Синдром на Даун се дава само 30% инвалидност? Възможно ли е да се инициира промяна на тази наредба?
 7. За някои деца и ученици, с определени увреждания броят часове с ресурсен учител, логопед и психолог са крайно недостатъчни! Само чрез промяна в нормативната база ли може техният брой да се увеличи?
 8. Все още дори в гр. Силистра има училища без подходяща база, тоалетни и достъп до училищната сграда за деца с физически затруднения.  Има ли проекти и средства това да се довърши за да се улеснят учениците е физически увреждания?
 9. Има ли възможност деца и ученици е увреждания да използват безплатно или с намалени такси покрития басейн (театъра също) в часовете обявени за свободен достъп?
 10. Към кои институции и служители могат да се обръщат родителите на деца с увреждания за повече информация относно правата и възможностите им? Как може нови решения и актуална информация да стига навреме до родителите?
 11. Към кого могат да се обърнат за съдействие родители на деца и младежи с висока степен на увреждания за почасова работа, докато децата им са на училище?
 1. Има ли фирми и предприятия в град Силистра, които не пренебрегват такива младежи и ги наемат на работа, знаейки, че имат по-специални потребности и работоспособността им не е на 100%?
 2. Колко младежи със СОП, завършили образование и придобили професия – дори да е първа степен на компетентност, са насочени и са си намерили работа чрез Бюрото по труда - гр. Силистра?
 3. Има ли програми за заетост на млади хора с увреждания, чрез които ще намерят работа и ще имат нова среда, в която да общуват след училище?
 4. Има ли и ще има ли общински места/центрове за почасова работа или занимания или срещи на хора с увреждания?
 
В рамките на дискусията станаха ясни няколко момента: в близо тригодишната работа по Наредбата все още се създават умения за прагматичното й използване в училищата, за което са проведени досега пет обучения – последното засега е от края на м. ноември т.г. и е с участието на 50 учители.
 
В училищата, където има екипи за личности развитие (съответно и индивидуални планове за всяко дете) се извършва контролна дейност в рамките на училището. Провежда се и вътрешно-училищно обучение, защото се констатира, че учителите не се чувстват на този етап достатъчно подготвени по темата за работа с деца със специални образователни потребности.
 
На разположение в областта са 18 ресурсни учители, 16 педагогически съветници, 7 психолози и 5 логопеди, но се отчита необходимостта от помощник учители, като една от възможностите за намирането им са евентуално програми в Бюро по труда, за да бъдат облекчени училищните бюджети. Помощниците на учителите не е задължително да са педагози, като те преминават петдневно обучение.
 
Според списъка в момента в Крайдунавска Добруджа децата със специални образователни потребности в училищата са 425, а в Ресурсен център Силистра се работи със 160 деца. Поставен е проблемът за законодателната забрана едно дете да има възможност да ползва логопед и психолог, както и друга социална услуга едновременно в училище и в други социални институции.
 
Какви идеи възникнаха след обсъждането, които предстои да се доуточняват: има необходимост от създаване на платформа, вкл. публикувана в интернет, даваща информация на родителите и на институциите за моментното валидно законодателство, за задълженията на институциите, за правата на родителите, както и за възможностите в социално отношение.
 
На институциите и на родителите бе предложено да съобщават в Областна администрация възникнали проблеми, които да бъдат обобщавани и съгласувани с други областни администрация, за да бъдат пращани на вниманието на общински ръководства, общински съвети, министерства и др.
 
Сред направените изводи е и необходимостта институциите да работят в режим на диалог, включително и по-близо с родителите, разчитайки на тяхната активност да поставят своевременно точните проблеми за изпълнението на Наредбата. По нея се извършват всяка година промени, поради което е трудна за усвояване и използване, а това налага по-голям синхрон между заинтересованите страни по прилагането и на практика.