Заповед на РДГ Русе за райони в ДГС Силистра

27/11/2018
Регионална дирекция по горите - Русе с подпис на директора инж. О. Савянов е издала заповед на 20.11.2018 г., съгласно която за срок от три месеца достъпът на всякакви ППС, МПС, хора и животни, водени от хора, или на животни, които не са част от естествената фауна на района в горскостопанските райони, управлявани от ТП ДГС Силистра в землищата на селата Попина и Ветрен. Достъп имат само специализирани МПС, ППС, техника и хора, в изпълнени ена дейности, контрол и охрана. Подробностите - в прикаченото съдържание на заповедта.
 
На основание чл. 5, т.17 от Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите, на основание чл. 146, ал.1, т.1 и т.2 чл. 146, ал.2 от Закона за горите и на основание чл.7 т.4 от УПОА.
 
На 16.11.2018 г. в деловодството на РДГ - Русе, е постъпило писмо с per. инд. № РДП 1-324 /16.11.2018 г., от Областния управител на област Силистра, Ив елин Статев, в което се изявява желание да се наложи забрана на основание чл.146, ал. 1 и ал.2 от Закона за горите, в качеството си на Областен управител на област Силистра в горски имоти, ограничени със Заповед № 134/28.08.2018 г. на директора на РДГ - Русе, по картата на възстановената собственост, припокриващи се подотдели, съгласно горскостопански план от 2011 г. на ТП ДГС гр. Силистра, както следва:
 1. В землището на с. Попина :
124002 - отдел 18, подотдели: е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, al, 61, в1, г1, д1, el, ж1, з1, и1, к1, л1, 345 иб;
129001 - отдел 17, подотдели а, г, д, ж, з, и;
068018 - отдел 452, подотдел ж2;
073007 - отдел 452, подотдел - о2;
117004 - отдел 452, подотдел - ж1;
117004 - отдел 452, подотдели - а1 и б1;
 1. В землището на с. Ветрен:
124002 - отдел 16, подотдели: а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, т, у, х, 1,2, 3, 4;
048078 - отдел 15, подотдел - я.
 
Причината за искането за налагане на забрана по чл. 146, ал.1 и ал.2 ЗГ, се изразява в това, че се цели превенция на разпространението на болестта „Африканска чума ио свинете” . Предвид изложените мотиви става ясно, че се цели защита на горските територии и дивеча в тях. Освен това настоящото искане се прави и за опазване живота и здравето на хората.
 
След като се запознах с писмото на Областния управител на област Силистра и предвид изложените в него съображения, на основание чл, 146, ал.1 и ал.2, от ЗГ,
 
НАРЕЖДАМ:
 
1. ЗАБРАНЯВАМ ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, считано от 20,11.201$ г., достъпа на всякакви ППС, МПС, хора и животни, водени от хора или такива, които не са част от естествената фауна на района в следните горскотстопански райони, управлявани от ТП ДГС - Силистра, както следва:
 • В землището на с. Полина :
124002 - отдел 18, подотдели: е, ж, з, и, к, л, м, и, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, al, 61, в1, г1, д1, el, ж1, з1, н1, к1, л1,345 нб;
129001 - отдел 17, подотдели а, г, д, ж, з, и;
06801$ - отдел 452, подотдел ж2;
073007 - отдел 452, подотдел - о2;
117004 - отдел 452, подотдел - ж1;
117004 - отдел 452, подотдели - al и 61;
 • В землището на с. Ветрен:
124002 - отдел 16, подотдели: а, б, в, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, т, у, х, 1,2,3,4;
04807$ - отдел 15, подотдел - я
 1. Достъп до районите по т.1 от настоящата заповед, могат да получат само специализирани МПС, ППС, техника и лица, в изпълнение на горскостопански дейности, контрол н охрана, които са служители на ТП ДГС - Силистра, Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ н нейните структури . право на достъп имат и специализирана техника, служители на МВР а неговите структури само и единствено при изпълнение на служебните им задължения
 2. Цитираните ППС, МПС, техника и лица в т.2 от настоящата заповед, могат да получат право на достъп едва след изрично разрешение на директора на ТП ДГС - Силистра, което може да бъде само писмено или устно, удостоверено по безспорен начин.
 3. Служителите на ТП ДГС Силистра и ИАГ и нейните структури, както и служителите на МВР и неговите структури, имат право на достъп - пеша, с МПС, ППС или специализирана техника в съответната територия, само във връзка с изпълнение на служебните си задължения, които са уредени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Същите имат задължението да уведомят директора на РДГ - Русе и след като получат разрешение от него, за намерението си за достъп в териториите по т.1, от настоящата заповед.
 4. На основание чл. 146, ал.З от Закона за горите, Областния управител на обл. Силистра, директора на ДГС - Силистра, или упълномощени от тях лица, имат задължението да поставят бариери и обозначителни табели, от които да става ясно, че достъпът до тази територия е забранен,
 5. Обозначителните табели по чл. 146, ал. 3 от ЗГ трябва да съдържат информация относно:
  1. Идентификационни данни за територията - име, местоположение, граници, собственик;
  2. Номер на заповедта, е кшпо се забранява достъпа до съответната територия, кой я издава и законовото основание, на която се издава;
  3. Срок на забраната, от кога до кога с тя, описан в дати - дата, месец, година;
  4. Информация за това за кого важи забраната - всякакви ППС , МПС и хора;
 1. Надписа ,ДОСТЪПА ЗАБРАНЕН” или „ЗАБРАНЕН ДОСТЪП”, да бъде ясен и четлив и видим от разстояние;
 2. Всеки, който извън определените лица по тази заповед бъде заловен в забранената територия, следва да бъде санкциониран, за извършено административно нарушение по Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 3. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители, ангажирани с контрол и охрана в РДГ - Русе;
 4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители на Областна администрация гр, Силистра, служителите на ТП ДГ'С - Силистра;
11. На основание чл, 146, ал.2 от Закона за торите, копие от настоящата заповед да се оповести на интернет страницата на РДГ - Русе, интернет страницата на Областна администрация, гр. Силистра на информационното табло в сградата на Областна администрация, гр. Силистра в сградата на съответната община и кметства на чиито територии се намират ограничените горски територии по т.1, от настоящата заповед;
 1. Контрол по настоящата заповед, от страна на РДГ - Русе, възлагам на инж.Виктор Михайлов ~ зам. директор на РДГ - Русе, за Областна администрация, гр. Силистра, на Областния управител Ивелин Статев или упълномощено от него длъжностно лице, на инж. Георги Митев - от страна, директор на ДГС - Силистра.