КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

31/10/2018

 

КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
 
Повече от 500 са обявените работни места в областта през септември
 
През СЕПТЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 454, което е с 32 повече отколкото през август, а в сравнение със същия месец на м.г. – със 73 повече. Започналите работа безработни без квалификация са 163, с работническа професия - 145, а специалистите със средно специално и висше образование - 146. Над 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 82. Заетост е осигурена на 133 продължително безработни, както и на 30 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 200 безработни (с 39 повече отколкото през август). С посредничеството на бюрата по труда други 89 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през септември.
Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 511 (с 223 повече отколкото през август, а броят им в сравнение със същия месец на м.г. – със 170 по-голям).
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 196 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от административните и спомагателните дейности (41), преработващата промишленост (37), образованието (36), търговията (17), селското стопанство (14), държавното управление (12),  хотелиерството и ресторантьорството (10), строителството (8) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през септември са заявени 314 работни места – предимно по схеми по ОПРЧР. За 1 място се търси работник по насърчителните мерки на ЗНЗ.
Към края на септември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 4987. Техният брой намалява със 110 в сравнение с края на август, а от началото на годината до края на септември числеността на регистрираните безработни в областта намалява с над 22. Като търсещи работа лица са регистрирани и 196 заети, 38 учащи и 103 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 11,0%, при 11,2% през предходния месец. сравнение със септември 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,3 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за септември 2018 г. е 5,6 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 30,7% /478 безработни лица/, следват общините Главиница - 23,6% /787/, Алфатар – 19,6% /194/, Ситово - 18,9% /285/, Дулово 16,2% /1568/, Тутракан – 7,3% /381/, и най-ниско в община Силистра - 5,6% /1294/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на септември са 2 380 (47,7%) от всички регистрирани безработни в областта. Над 72 на сто от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 70%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са 37%, а висшистите – 8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 518.
30 октомври 2018 г.