Заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район в Силистра

31/10/2018

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ за проведено заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР)

на Северен централен район (СЦР)

 

 

Днес, 31 октомври 2018 г., в сградата на Областна администрация - Силистра се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). В заседанието взеха участие представители на министерства, областни управители на областите от Северен централен район (или техни заместници), на общините от областите в СЦР, на организациите на работодателите и на работниците, и служителите на национално равнище.

Настоящото заседание бе свикано и открито от г-н Ивелин Статев - областен  управител на област Силистра, председател на РСР на СЦР, на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

На заседанието Ивайло Стоянов - началник на сектор в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ, разясни новите подходи в националната политика за регионално развитие - концепция и приоритети, разясняване на двустепенния модел на управление на съветите за регионално развитие.

Представена от Ани Караджова – управител на Областен информационен център – Силистра, бе Информация за изпълняваните и реализирани значими проекти на територията на област Силистра в сферата на образованието, околната среда, регионалното развитие, земеделието, икономиката и социалната политика. 

Определени бяха двама представители: Мирослав Тодоров – зам.-кмет на община Силистра, д-р по икономика, и Божидар Борисов – кмет на община Две могили, от членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, за участие в регионалните срещи по представяне на „Концепция за регионални иновационни центрове с участието на представители на работодателските и браншовите организации, бизнеса, висшите училища и научните организации, неправителствените организации, местната и регионалната власт“, организирани от Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и дирекция „Централно координационно звено“ към Администрацията на МС.