Две трети от учениците в област Силистра са участвали в група към "Твоят час фаза 1"

12/10/2018
Заключителен концерт
по проект BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ проведе в Силистра РУО на МОН.
 
Той бе открит от Марин Ботев - и.д. началник, а поздравителни адреси до участниците изпратиха Ивелин Статев - областен управител, д-р Мария Димитрова - председател на ОбС Силистра, и д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, в залата на която до Дунавския парк бе проведено събитието, където бе вписано и представяне на изложба от изработени от деца произведения на изкуството - изделия, постери и др. продукти от дейността на групите.
 
Проектът, който се очаква да има своето продължение и през 2019 г., възможно под друга форма, бе по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Концертът се организира в рамките на заключителни информационни дни „Твоят час“ за осигуряване на прозрачност и публичност по проекта, също така и осигурява възможност за изява на учениците и популяризиране на резултатите и постиженията им, постигнати чрез участието им в проекта.
 
В концерта взеха участие групи за занимания по интереси от 12 училища от общини от областта - Силистра (ОУ, средни училища; Проф. Иширково), Тутракан (СУ), Дулово (ОУ и СУ, Окорш - СУ), Кайнарджа (ОУ - Голеш, Средище - ПГМСС), Ситово (Искра).    
 
Основна цел на проект BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Целева група са ученици 1.-12. клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане от училище.
 
През 2017-2018 учебна година в проекта са включени 6 818 ученици от 44 от училищата на територията на област Силистра (66,55 % от общия брой учениците в дневна форма на обучение, за срв. 57,57 % през предходната учебна година). Общият брой на сформираните групи за извънкласни дейности е 527 групи: 303 групи за занимания по интереси с обхват 4 835 ученици или 70,92 % от включените в проекта (срв. 2016-2017 г. 69,73 %); 224 групи за преодоляване на обучителни затруднения с обхват 1 983 ученици или 29,08 % от включените в проекта (срв. през 2016-2017 г. – 30,27 %).