ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В СХЕМА “ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”, КОМПОНЕНТ II

30/8/2018
ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В СХЕМА ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”, КОМПОНЕНТ II
 
         От 15 август 2018 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявки от работодатели за обучения и заетост на безработни лица с трайни уврежданиядо 29-годишна възраст вкл. по новия компонент II на проект „Обучения и заетост на младите хора”. Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).      
 
Целта на Компонент IIе интегриране на  неактивни и безработни младежи с трайни увреждания на възраст до 29 г.вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място,субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.
 
В Проекта могат да участват:
  •  Всички работодатели, които попадат в приложното поле, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB L 352, 24.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1407/2013).
  • В публичната сфера, работодатели по настоящия проект могат да бъдат само органи на изпълнителната власт съгласно ЗМСМА, както и общинските предприятия по чл. 52 от ЗОС.
Представители на целевата група по Проектаса безработни лица, които отговарят на следните изисквания:
Неактивни и безработни младежи с трайни увреждания на възраст до 29г.вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ).
 
Приоритетно ще бъдат насочвани безработни младежи до 29г. вкл, които са с установена степен на намалена работоспособност (вид и степен на увреждане 75 и над 75 на сто).
Работодателите ще бъдат стимулирани максимално дълго да задържат хората с трайни увреждания на работното място. Със средства от ОП РЧР ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите по проекта за 24 месеца. Ако работодателите задържат наетите лица 6 месеца след този срок, ще им бъде изплатен еднократен стимул от 6 минимални работни заплати.
 
По преценка на работодателя, одобрените безработните лица с трайни увреждания, ще могат да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери (съгласно ПМС № 280/ 2015 г.), преди включване в заетост.
На работадателя се дава възможност за определяне на наставник на наетите лица, включени в заетост след обучение или в директна заетост. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група, за срок до 3 месеца и не по-малко от 40 часа месечно.
 
Ред за включване в Проекта:
  • Заявки и документи за допустимост от работодатели, се подават в оригинал във всички ДБТ в страната.
  • Заявките ще се разглеждат по реда на тяхното подаване, до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.
 
  • Писмо за одобрение/неодобрение ще бъде изпратено на адреса за кореспонденция, посочен от работодателя в Заявка за разкриване на свободни работни места.
 
*Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост за младите хора”, могат да подават своите заявки на хартиен носител, лично или чрез пълномощник, във всички дирекции „Бюро по труда” от 15.08.2016 г. в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 ч.
 
 
Подробна информация за работодатели и безработни лица до 29 г. вкл., е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта
 
 
 
За информация : ДБТ Силистра
Тел.:086/823-857 или  086/821-611
Адрес: гр. Силистра, бул. „Македония” 167
 
 
--------------------------------------- www.eufunds.bg---------------------------------------
Проект BGО5М90PО01-1.005-0001„Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост
 
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” - РУСЕ
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” -СИЛИСТРА