Стартира прием на заявления за подпомагане по схемата за минимална помощ de minimis

18/7/2018
От 19 до 31 юли, 2018 г. в ОД Силистра на ДФ “Земеделие“ ще се приемат заявления за подпомагане по схемата за минимална помощ de minimis съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013 на  регистрираните по Наредба 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки.
 
С решение на УС на Фонда от 12.07.2018 г. е определена ставка в размер на 7 лв. за едно животно. Стопаните кандидатстват със заявление по образец на Фонда, решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по схемата и удостоверение за банкова сметка. Служебно ще бъдат изготвяни документи за липса на задължения към ДФ „Земеделие“ и за актуална регистрация по Наредба 3 от 1999 г. на МЗХ. Срокът за изплащане на средствата е 10 август, 2018 г.   

Стопаните, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни и обектите им попадат в общините Болярово и Елхово, област Ямбол и Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец и Царево, област Бургас, не попадат в обхвата на тази схема. Те кандидатстват по друга схема - минимална помощ de minimis съгласно Регламент  (ЕС) № 1408/2013 за земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в област Ямбол и област Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки.