Заседание в Областна администрация Силистра на Областна епизоотична комисия с мерки срещу „африканска чума по свинете“ предвид огнища в Тулча и Констанца в Република Румъния

13/7/2018
На 10.07.2018 г. в заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено спешно заседание на Областна епизоотична комисия (ОЕК) по повод усложнена епизоотична обстановка със заболяването „африканска чума по свинете“ (АЧС) в Република Румъния и във връзка опасността от проникването му на територията на Република България.
 
Присъстваха 18 от общо 23 членове на Комисията. Областният управител Ивелин Статев, който е председател на ОЕК, откри заседанието, отбелязвайки, че то се провежда на основание на писмо д-р Себахтин Халид - директор на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Силистра.
 
Директорът на ОДБХ запозна присъстващите с разпоредбите в заповедите на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и с актуалната към момента епизоотична обстановка на територията на областта. От изявлението му стана ясно, че всички общини в област Силистра са провели заседания на общинските епизоотични комисии, на които са взети решения за извършване на инвентаризация на животновъдни обекти от типа „заден двор“ (т.нар. домашно стопанство).
 
По предложение на д-р Халид Комисията взе следните решения, публликувани в протокола в интернет в сайта на Областна администрация (секция Съвети и комисии):
 
1. Незабавно да започне дезинфекция на всички МПС, влизащи на територията на Република България, и да се затвори за движение обиколната отсечка, която не преминава през ямите за дезинфекция (периодично e предвидено пълненето им с дезинфекционен разтвор); това да става със съгласуване с румънските власти.
2. На основание чл. 133, ал. 2, т. 1 от ЗВМД кметовете и кметските наместници на населените места да осигурят лица (служители в кметствата или други), които да съдействат на инспекторите на ОДБХ за изпълнение на мерките за профилактика, ограничение и ликвидация на заболяването АЧС.
3. Да се извършва проверка на личния багаж на преминаващите пътници през ГКПП Силистра за хранителни продукти, забранени за внос в Република България, като намерените да бъдат отнемани и ликвидирани по съответния ред.
 
В рамките на дискусията бе припомнено бе, че на територията на област Силистра действат три големи свинекомплекса от тип „А“ – в селата Попина, Ветрен и Майор Ценович. От справката личи, че няма месопреработвателни предприятия от тип „Б“ на територията на област Силистра.
 
От тип „заден двор“ са регистрирани едва 7, което е считано за нереална картина на действителната ситуация, а според разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност: всеки стопанин е длъжен да информира ветеринарния лекар, животните да бъдат маркирани и въведени в информационната система на БАБХ. 
 
В резултат на започналата инвентаризация към момента 498 обекта са въведени в информационната система, като цифрата предстои да се увеличи, тъй като е в ход прецизиране на списъците, подадени от кметовете на общини и населени места.  В момента ОДБХ Силистра издава в облекчен режим разрешения за временни животновъдни обекти, като изискванията са облекчени. Досега единствено от селата Айдемир и Калипетрово не са представени списъци във връзка с инвентаризацията.
 
Пред членовете на Комисията бе споделено мнение, че властите в северната ни съседка не полагат необходимите усилия и мерки за ограничаване на заболяването АЧС, поради което в момента огнища има в Тулча и в Констанца.
 
Практиката показва, че при подобни случаи у нас се действа по-мащабно и са предвидени по-ефикасни превантивни мерки, залегнали в заповедите на изпълнителния директор на БАБХ, издадени до момента: проверка на багажа на преминаващите през границата граждани за хранителни продукти за собствена консумация както и забрана за внасяне на хранителни продукти от Република Румъния на територията на Република България.
 
От страна на ОДБХ са предприети всички необходими превантивни мерки – уведомени са всички заинтересовани звена и органи, а инспекторите работят на терен; правят се и съвместни проверки. По отношение на обезщетяване на собствениците на унищожени животни, ако се стигне до прилагането на мярката, д-р Халид заяви, че се обезщетяват само маркирани животни, въведени в системата на БАБХ.
 
Според комисар Илко Гецов – директор на ГПУ, към момента няма достатъчен човешки ресурс за проверки на багажа на всички преминаващи през ГКПП Силистра. Всеки ден обаче по телефона се подава информация към БАБХ за конфискувани хранителни продукти. 
 
Коментирани бяха и съпътстващи темата проблеми: много трудно е спирането през границата на дивите животни, вкл. и с помощта на електропастир, като за целта се работи съвместно с държавните горски стопанства и с ловно-рибарските дружества по места с цел спазване на указанията за отстрел на диви животни.
 
В рамките на заседанието бе решен и делови въпрос: на основание на заповед №РД-11-1232 на изпълнителния директор на БАБХ, във връзка с чл. 128 от Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и по предложение на Областна колегия на Български ветеринарен съюз Силистра, със заповед №ОКД-02-8/10.07.2018 г. д-р Станимир Узунов е определен за член на Областна комисия по епизоотии.