КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА МАЙ 2018 Г.

28/6/2018
КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА МАЙ 2018 Г.
 
Над 400 са постъпилите на работа регистрирани безработни в областта през май
 
През МАЙ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са410.Започналите работа безработни без квалификация са 167, с работническа професия - 150, а специалистите със средно специално и висше образование - 93. Половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 89. Заетост е осигурена на 52 продължително безработни, както и на 18 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посреднициса осигурили заетост на първичния пазар на 240 безработни, което е с 23 повече в сравнение със същия месец на м.г. С посредничеството на бюрата по труда други 32 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през май.
 
Общо обявените през май свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 487 (броят им надхвърля с 16 този за същия месец на м.г.).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика нараства и се изразява в заявените общо 275 места в бюрата по труда. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (77), търговията (36), селското стопанство (23), хотелиерството и ресторантьорството и държавното управление (по 18), строителството (11) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през май са заявени 171 работни места – основно по регионалната програма за заетост и по схеми по ОПРЧР. За 41 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
 
Към края на май в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5504. Техният брой намалява с 221 в сравнение с края на април. Като търсещи работа лица са регистрирани и 182 заети, 50 учащи и 97 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 12,1%,при 12,6% през предходния месец. /В сравнение с май 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,0 процентни пункта./На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за май 2018 г. е 6,1 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 32,5% /506 безработни лица/, следват общините Главиница - 26,3% /877/, Алфатар – 21,8% /216/,Ситово - 21,8% /328/, Дулово– 17,5% /1690/, Тутракан – 8,0% /418/,и най-ниско в община Силистра - 6,3% /1469/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на май са 2661 (48,3%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 69%.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
 
 
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са38%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 11%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 389.
 
28 юни 2018 г.